Orędzie Prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa do Narodu Kazachstanu 10 stycznia 2018 roku "Nowe możliwości rozwoju w warunkach Czwartej Rewolucji Przemysłowej"

Szanowni obywatele Kazachstanu!

Dzisiaj świat wkracza w erę Czwartej Rewolucji Przemysłowej, erę głębokich i szybkich zmian: technologicznych, gospodarczych i społecznych.

Nowy układ technologiczny radykalnie zmienia sposób, w jakim pracujemy, realizujemy swoje prawa obywatelskie, wychowujemy dzieci.

Konieczność przygotowania się do globalnych zmian i wyzwań skłoniła nas do przyjęcia Strategii Rozwoju „Kazachstan-2050".

Wyznaczyliśmy sobie za cel dołączenie do grona 30 najbardziej rozwiniętych państw świata.

Wdrażany jest Plan Narodu – 100 konkretnych kroków, z których 60 zostało już zrealizowanych. Pozostałe mają głównie charakter długoterminowy i są systematycznie wdrażane.

W ubiegłym roku rozpoczęła się Trzecia modernizacja Kazachstanu.

Z powodzeniem realizowany jest Program uprzemysłowienia.

Przyjęty został kompleksowy program „Cyfrowy Kazachstan".

Opracowano kompleksowy Plan strategiczny rozwoju Kazachstanu dо 2025 roku.

Nasze długoterminowe cele pozostają niezmienione.

Posiadamy wszystkie niezbędne programy.

Obecne Orędzie określa, co powinniśmy zrobić, aby dalej pomyślnie się rozwijać oraz przystosować się do nowego świata – świata Czwartej Rewolucji Przemysłowej.

Drodzy Rodacy!

Stworzyliśmy niezależny Kazachstan, który stał się marką budzącą zaufanie i szacunek na świecie.

W 2017 roku nasz kraj został niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ.

W styczniu 2018 roku przewodniczymy w niej.

Staliśmy się pierwszym państwem wśród krajów WNP i Europy Wschodniej, które światowa społeczność wybrała na organizatora Międzynarodowej Wystawy EXPO 2017.

W Kazachstanie z powodzeniem funkcjonuje model gospodarki rynkowej.

W 2017 roku kraj, pokonując negatywne konsekwencje globalnego kryzysu, powrócił na ścieżkę bezpiecznego wzrostu.

Pod koniec roku wzrost produktu krajowego brutto wyniósł 4%, a produkcji przemysłowej – ponad 7%.

Przy czym w całym przemyśle sektor przetwórstwa przekroczył 40%.

Pomyślny rozwój Kazachstanu pozwolił na ukształtowanie się klasy średniej.

Ubóstwo spadło 13-krotnie, stopa bezrobocia spadła do 4,9%.

U podstaw sukcesów społeczno-gospodarczych kraju leży porozumienie społeczne, zgoda międzyetniczna i międzyreligijna, które niezmiennie pozostają naszą główną wartością.

Niemniej jednak musimy być świadomi tego, że chociaż osiągnięcia Kazachstanu są wiarygodną podstawą, to nie gwarantują sukcesów w przyszłości.

Epoka „obfitości naftowej" dobiega końca. Kraj potrzebuje nowej jakości rozwoju.

Światowe trendy pokazują, że powinien on opierać się przede wszystkim na wdrażaniu w szerokim zakresie elementów Czwartej Rewolucji Przemysłowej.

Niesie to za sobą zarówno wyzwania, jak i możliwości.

Jestem pewien, że Kazachstan ma wszystko co niezbędne, aby dołączyć do grona liderów nowego świata.

W tym celu powinniśmy skoncentrować się na rozwiązaniu następujących zadań.

PO PIERWSZE. Uprzemysłowienie powinno stać się przewodnim procesem w wprowadzaniu nowych technologii.

To jego wyniki były jednym z głównych czynników stabilizujących w czasie kryzysu, w latach 2014-2015, kiedy ceny ropy gwałtownie spadły.

Dlatego ukierunkowanie na sektor przetwórczy z wysoką wydajnością pracy pozostaje bez zmian.

Jednocześnie uprzemysłowienie powinno stać się bardziej innowacyjne, wykorzystujące wszystkie zalety nowego systemu technologicznego 4.0.

Należy wypracować i przetestować nowe instrumenty, skierowane na modernizację i cyfryzację naszych przedsiębiorstw z naciskiem na eksport produktów.

Powinny one przede wszystkim stymulować transfer technologii.

Należy zrealizować projekt pilotażowy dotyczący digitalizacji niektórych kazachstańskich przedsiębiorstw przemysłowych, a następnie szeroko rozpowszechnić zdobyte przy tym doświadczenia.

Najważniejszą kwestią staje się rozwój własnego ekosystemu twórców oprogramowań cyfrowych oraz innych rozwiązań innowacyjnych.

Powinien on ukształtować się wokół centrów innowacji, takich jak Nazarbayev University, Międzynarodowe Centrum Finansowe Astana oraz Międzynarodowy Technopark IT Startupów.

Uważnego przyjrzenia się wymaga organizacja pracy Parku Technologii Innowacyjnych „Ałatau".

Do głównych czynników sukcesu innowacyjnego ekosystemu należy pobudzenie popytu na nowe technologie ze strony rzeczywistego sektora oraz funkcjonowanie prywatnego rynku finansowania przedsięwzięć typu venture.

Wymaga to odpowiedniego ustawodawstwa.

Ponadto szczególnego znaczenia nabiera rozwój usług informatycznych i inżynieryjnych.

Cyfryzacja gospodarki, oprócz dywidend, niesie ze sobą również ryzyko pojawienia się dodatkowej wolnej siły roboczej na dużą skalę.

Konieczne jest wypracowanie uzgodnionej polityki w sprawie zatrudnienia dodatkowej wolnej siły roboczej.

Czeka nas dostosowanie systemu edukacji, komunikacji oraz standaryzacji do potrzeb nowego uprzemysłowienia.

W 2018 roku konieczne jest wypracowanie trzeciego pięcioletniego okresu uprzemysłowienia, poświęconego kształtowaniu się przemysłu „epoki cyfrowej".

PO DRUGIE. Dalszy rozwój potencjału zasobowego.

Świat XXI wieku nadal potrzebuje zasobów naturalnych, które w przyszłości będą zajmowały szczególne miejsce w rozwoju światowej gospodarki i gospodarki naszego kraju.

Konieczne jest jednak krytyczne, ponowne przemyślenie organizacji branż surowcowych i podejścia do zarządzania zasobami naturalnymi.

Należy aktywnie wdrażać zintegrowane platformy informacyjne i technologiczne.

Ważne jest zwiększenie wymagań wydajności energetycznej i energooszczędności przedsiębiorstw, a także ekologiczności i wydajności pracy samych producentów energii.

Wystawa „EXPO-2017" w Astanie pokazała, jak szybko postępuje rozwój w sferze alternatywnej, „czystej" energii.

Obecnie odnawialne źródła energii (OZE) stanowią jedną czwartą światowej produkcji energii elektrycznej.

Według prognoz do 2050 roku liczba ta osiągnie 80%.

Postawiliśmy sobie za cel zwiększenie udziału energii alternatywnej w Kazachstanie do 30% do 2030 roku.

Obecnie działa już 55 instalacji OZE o łącznej mocy 336 MW, które w 2017 roku wygenerowały ok.1,1 mld. Kwh „zielonej" energii.

Ważne jest stymulowanie biznesu, inwestowanie w „zielone" technologie.

Akimowie (marszałkowie) obwodów powinni podjąć działania zmierzające do nowoczesnego wykorzystania i przetwarzania stałych odpadów domowych przy szerokim zaangażowaniu małych i średnich przedsiębiorstw.

Te i inne środki będą wymagały aktualizacji ustawodawstwa, w tym Kodeksu Ochrony Środowiska.

PO TRZECIE. „Inteligentne technologie" – szansa na przełom w rozwoju kompleksu rolno-przemysłowego.

Polityka rolna powinna mieć na celu radykalny wzrost wydajności pracy oraz zwiększenie eksportu przetworzonych produktów rolnych.

Potrafimy uprawiać różne rośliny i produkować zboże.

Jesteśmy z tego dumni.

Ale to już nie wystarczy.

Konieczne jest zapewnienie przetwarzania surowców i wejście na rynki światowe dzięki wysokiej jakości gotowych produktów.

Ważne jest radykalne przeorganizowanie rolno-przemysłowego kompleksu dla zrealizowania tego zadania.

Rozwój nauk rolniczych wymaga priorytetowego rozwijania.

Powinny one przede wszystkim wspomagać transfer nowych technologii i dostosowywać je do lokalnych warunków.

Przy czym konieczne jest zrewidowanie roli uniwersytetów rolniczych.

Tak aby nie tylko wydawały dyplomy, ale przede wszystkim kształciły specjalistów, którzy będą realnie pracować w kompleksie rolno-przemysłowym albo angażować się w działalność naukową.

Uczelnie muszą zaktualizować programy nauczania oraz stać się ośrodkami rozpowszechniania najbardziej postępowej wiedzy i najlepszych praktyk w kompleksie rolno-przemysłowym.

Na przykład, wielokrotny wzrost wydajności można osiągnąć dzięki technologiom przewidującym optymalny czas siewu i zbioru, „inteligentnego nawadniania", inteligentnym systemom nawożenia mineralnego oraz zwalczania szkodników i chwastów.

Technologia bezobsługowa może znacznie obniżyć koszty rolnictwa, minimalizując czynnik ludzki.

Wprowadzenie nowych technologii i modeli biznesowych, zwiększenie intensywności nauki w kompleksie rolno-przemysłowym, wpływa na potrzebę łączenia gospodarstw.

Konieczne jest zapewnienie wszechstronnego wsparcia spółdzielniom rolniczym.

Państwo wraz z ośrodkami biznesowymi powinno znaleźć strategiczne nisze na rynkach międzynarodowych i promować produkcję krajową.

Intensyfikacja rolnictwa powinna odbywać się z zachowaniem jakości i ekologiczności produktów.

W ten sposób stworzy się i wypromuje markę ekologicznej żywności "Made in Kazakhstan", która powinna stać się rozpoznawalna na świecie.

Ponadto należy uaktywniać tych, którzy osiągają najlepsze wyniki produkcji na danym obszarze i podejmować działania na rzecz nieefektywnych użytkowników.

Konieczne jest przekierowanie dotacji nie przynoszących efektów, w celu zmniejszenia kosztów kredytów bankowych dla podmiotów kompleksu rolno-przemysłowego.

Polecam zwiększenie wydajności pracy w kompleksie rolno-przemysłowym i eksportu przetworzonych produktów rolnych, co najmniej 2,5-krotnie w ciągu 5 lat.

PO CZWARTE. Zwiększenie efektywności infrastruktury transportowej i logistycznej.

Obecnie przez Kazachstan przebiega kilka transkontynentalnych korytarzy.

Na ten temat wiele już powiedziano.

Podsumowując, tranzyt towarów przez Kazachstan w 2017 roku wzrósł o 17% i wyniósł prawie 17 mln ton.

Zadaniem jest doprowadzenie rocznych przychodów z tranzytu w 2020 roku do 5 mld USD.

Umożliwi to zwrócenie funduszy wydanych przez państwo na infrastrukturę w możliwie najkrótszym czasie.

Konieczne jest wprowadzenie na szeroką skalę technologii cyfrowych, takich jak blockchain, które umożliwią śledzenie przepływu towarów w trybie online i ich bezproblemowego tranzytu, a także uproszczą operacje celne.

Nowoczesne rozwiązania pozwalają na organizację wszystkich wzajemnych powiązań ogniw logistycznych.

Wykorzystanie big data zapewni wysokojakościowe analizy, wskaże rezerwy wzrostu oraz ograniczy nadmierne koszty.

W tym celu konieczne jest wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego.

Pozwoli to skutecznie zarządzać przepływami transportowymi i określać potrzeby dalszego rozwoju infrastruktury.

W celu poprawienia mobilności wewnątrz regionów, ważne jest zwiększenie środków na naprawę oraz odbudowę lokalnej sieci drogowej.

Łączną kwotę przyznawanych rocznie środków budżetowych w średnioterminowej perspektywie należy zwiększyć do 150 mld. tenge (red. - ok.375 mln euro).

Konieczne jest zapewnienie czynnego udziału w powyższych działaniach wszystkich akimatów (urzędów marszałkowskich) obwodów.

PO PIĄTE. Zastosowanie nowoczesnych technologii w budownictwie i sektorze komunalnym.

Dzięki realizowanym programom wolumen budownictwa mieszkaniowego w Kazachstanie przekroczył 10 mln m2 rocznie.

Skutecznie działa system oszczędności mieszkaniowych, dzięki czemu mieszkania są dostępne dla szerszej grupy obywateli.

Posiadanie mieszkania w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosło o 30% w ciągu ostatnich 10 lat i wynosi obecnie 21,6 m2.

Konieczne jest osiągnięcie w 2030 roku 30 m2.

Podczas realizowania tego zadania ważne jest zastosowanie nowych technik budowlanych i nowoczesnych materiałów oraz różnych rozwiązań w projektowaniu budynków i planowaniu urbanistycznym.

Należy zastosować zwiększone normy jakości, ekologiczności oraz energooszczędności budynków.

Zarówno budowane domy, jak i w już istniejące budynki oraz obiekty infrastruktury powinno być wyposażone w inteligentne systemy zarządzania.

W ten sposób podwyższony zostanie komfort mieszkańców, a zmniejszone zużycie energii elektrycznej, ogrzewania, wody zachęci naturalnych monopolistów do zwiększenia wydajności.

Ważne jest wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawodawstwie, w tym dotyczących uregulowania zakresu monopoli naturalnych.

Akimowie muszą aktywniej rozwiązywać kwestie modernizacji infrastruktury mieszkaniowej i komunalnej w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne.

Aby zapewnić miejscowościom wiejskim dostęp do wysokiej jakości wody pitnej, Rząd powinien corocznie przeznaczać na te działania co najmniej 100 mld tenge (red. - ok.250 mln euro) ze wszystkich źródeł.

PO SZÓSTE. „Restart" sektora finansowego.

Konieczne jest dokończenie czyszczenia portfela bankowego ze "złych" kredytów.

Jednocześnie właściciele banków powinni ponosić odpowiedzialność ekonomiczną, biorąc po uwagę straty.

Wycofywanie środków z banków przez akcjonariuszy na rzecz spółek powiązanych oraz osób fizycznych powinno być traktowane jako poważne przestępstwo.

Bank Narodowy nie powinien być obserwatorem takich działań.

W przeciwnym razie, czemu ma służyć ta rządowa instytucja?

Nadzór Banku Narodowego nad działaniami instytucji finansowych powinien być ścisły, terminowy i skuteczny.

Państwo będzie nadal gwarantowało przestrzeganie interesów zwykłych obywateli.

Należy przyspieszyć przyjęcie ustawy o bankructwie osób fizycznych.

Ponadto zlecam Bankowi Narodowemu, aby ostatecznie rozwiązał kwestię kredytów hipotecznych w walutach obcych dla obywateli których udzielono przed 1 stycznia 2016 r., kiedy prawnie wprowadzono zakaz ich udzielania osobom fizycznym.

Bank Narodowy i Rząd powinny wspólnie rozwiązać kwestię udzielania długoterminowych kredytów dla przedsiębiorstw na poziomie stawek uwzględniających faktyczną rentowność w sektorach gospodarki.

Ważne, aby dalej poprawiać klimat inwestycyjny oraz rozwój giełdy.

To jedno z głównych zadań Międzynarodowego Centrum Finansowego „Astana", które już rozpoczęło swoją działalność.

Korzystając z najlepszych międzynarodowych doświadczeń, Centrum powinno stać się hubem regionalnym, stosującym angielskie prawo i nowoczesne technologie finansowe.

Rozwojowi giełdy sprzyjać będzie także skuteczne wycofanie akcji spółek krajowych Funduszu „Samruk-Kazyna" w IPO.

PO SIÓDME. Kapitał ludzki – podstawa modernizacji.

Nowa jakość edukacji.

Należy przyspieszyć tworzenie własnego, nowoczesnego systemu edukacji, bez ograniczeń wiekowych.

Kluczowym priorytetem programów edukacyjnych powinien być rozwój umiejętności ciągłego przystosowywania się do zmian i przyswajania nowej wiedzy.

Do 1 września 2019 r. w edukacji przedszkolnej należy wprowadzić jednolite standardy programów wczesnego rozwoju dzieci, kładące nacisk na rozwijanie umiejętności społecznych i umiejętności samodzielnego uczenia się.

W szkole średniej rozpoczęło się przejście na zaktualizowaną podstawę programową, które zakończy się w 2021 roku.

Obejmuje ona całkowicie nowe założenia programowe, podręczniki, wyznacza standardy i kształtuje kadry.

Trzeba będzie zrewidować podejście do szkolenia i rozwoju kwalifikacji nauczycieli.

Na państwowych uniwersytetach należy rozwijać katedry i wydziały pedagogiczne.

Należy wzmocnić jakość edukacji w dziedzinach nauk matematycznych i przyrodniczych na wszystkich poziomach szkolnictwa.

Jest to ważny warunek przygotowania młodych ludzi do nowego technologicznego systemu.

W celu zwiększenia konkurencji pomiędzy instytucjami edukacyjnymi, a także przyciągnięcia prywatnego kapitału wprowadzane zostanie finansowanie na każdego ucznia w szkołach państwowych.

Biorąc pod uwagę, że obciążenie uczniów obowiązkami jest najwyższe wśród krajów WNP i średnio o ponad jedną trzecią wyższe niż w krajach OECD, należy je zmniejszyć.

We wszystkich obwodach na bazie ośrodków kultury i edukacji należy stworzyć sieć dziecięcych technoparków i inkubatorów przedsiębiorczości z całą niezbędną infrastrukturą, taką jak komputery, laboratoria, drukarki 3D.

Będzie to czynnikiem integrującym młodsze pokolenie ze środowiskiem badawczo-naukowym, przemysło-technologicznym.

Przyszłość obywateli Kazachstanu to swobodne władanie językami kazachskim, rosyjskim i angielskim.

Została opracowana i jest wdrażana nowa metodologia nauki języka kazachskiego w szkołach rosyjskojęzycznych.

Jeśli chcemy, aby język kazachski funkcjonował przez kolejne stulecia, konieczne jest jego uwspółcześnienie ale bez obciążenia go zbędną terminologią.

Jednakże, w ostatnich latach na język kazachski przetłumaczono 7 tysięcy ogólnie znanych i powszechnie przyjętych w świecie terminów.

Ale takie „innowacje" mogą niekiedy przybierać dziwne formy.

Na przykład „galamtor / ғаламтор" („Internet"), „koltyrauyn / қолтырауын" („krokodyl"), „kuj sandyk / күй сандық" („piano") i takich przypadków jest wiele.

Należy zrewidować podejście do zasadności takich tłumaczeń i zbliżyć nasz język do poziomu międzynarodowego pod względem użytkowej terminologii.

Przejście na alfabet łaciński pomoże w rozwiązaniu tej kwestii.

Należy przygotować dokładny harmonogram przejścia na alfabet łaciński przed 2025 rokiem na wszystkich poziomach edukacji.

Znajomość języka rosyjskiego pozostaje ważna.

Od 2016 roku w zaktualizowanych programach język rosyjski wykładany jest w szkołach kazachskich już od pierwszej klasy.

Od 2019 roku rozpocznie się przejście do nauczania w języku angielskim poszczególnych dyscyplin przyrodniczych w klasach 10 i 11.

W rezultacie wszyscy nasi absolwenci opanują trzy języki na poziomie niezbędnym do życia i pracy w kraju i na świecie.

Wtedy powstanie prawdziwe społeczeństwo obywatelskie.

Każdy, bez względu na przynależność do grupy etnicznej będzie mógł wybrać dowolną pracę, włącznie z kandydowaniem na urząd prezydenta kraju.

Kazachstańczcy staną się jednym narodem.

Program nauczania powinien zostać harmonijnie uzupełniony nowoczesnym wsparciem technicznym.

Ważne jest, aby kontynuować prace nad rozwojem cyfrowych zasobów edukacyjnych, łącznością z szerokopasmowym Internetem oraz wyposażeniem w sprzęt wideo naszych szkół.

Należy unowocześnić programy edukacji w zakresie kształcenia technicznego i zawodowego przy wsparciu ze strony pracodawców z uwzględnieniem wymogów międzynarodowych oraz umiejętności cyfrowych.

Należy kontynuować realizację projektu „Bezpłatne zawodowo-techniczne kształcenie dla wszystkich".

Państwo zapewnia młodemu człowiekowi pierwszy zawód.

Rząd musi spełnić to zadanie.

W Internecie powinny być dostępne lekcje oraz wykłady wideo najlepszych nauczycieli szkół średnich, liceów i uczelni wyższych.

Umożliwi to wszystkim obywatelom Kazachstanu, nawet z odległych terenów, uzyskanie dostępu do najlepszej wiedzy i kompetencji.

W szkolnictwie wyższym należy zwiększyć liczbę absolwentów posiadających umiejętności w zakresie technologii informatycznych, pracy ze sztuczną inteligencją i „Big data".

Jednocześnie należy dalej rozwijać kształcenie uniwersyteckie, dając priorytet badaniom w zakresie metalurgii, w sektorze naftowogazowym i chemicznym, kompleksie rolno-przemysłowym, bio- i IT technologiach.

Jednocześnie należy stopniowo przechodzić na język angielski przy prowadzeniu badań naukowych.

Uczelnie muszą aktywnie uczestniczyć w realizacji wspólnych projektów z wiodącymi zagranicznymi uczelniami i ośrodkami badawczymi, dużymi przedsiębiorstwami i korporacjami międzynarodowymi.

Współfinansowanie z sektora prywatnego powinno stać się obowiązkowym wymogiem dla wszystkich projektów z zakresu badań i nauk stosowanych.

Należy stworzyć systemową politykę mającą na celu wspieranie naszych młodych naukowców przy przydzielaniu kwot w ramach grantów naukowych.

Czas, aby edukacja zaczęła być traktowana jako odrębna gałąź gospodarki wraz z jej projektami inwestycyjnymi oraz potencjałem eksportowym.

Należy ustawodawczo wzmocnić akademicką działalność uniwersytetów poprzez nadanie im większych uprawnień do tworzenia programów edukacyjnych.

Trzeba także wzmocnić przekwalifikowanie nauczycieli, przyciąganie zagranicznych menedżerów na uniwersytety i otwarcie kampusów światowych uniwersytetów.

Wzmocnienie siły narodu wymaga dalszego rozwoju naszej kultury i ideologii.

Znaczenie „Ruchani Żangyru" (red. – „Modernizacji świadomości narodowej") właśnie na tym polega.

Wzorem naszego społeczeństwa powinien być obywatel Kazachstanu, znający swoją historię, język, kulturę, a jednocześnie współczesny, biegle mówiący w językach obcych, mający postępowe i globalne poglądy.

Opieka zdrowotna na najwyższym poziomie i zdrowe społeczeństwo.

Wraz z wydłużeniem życia ludności i rozwojem technologii medycznych zakres konsumpcji usług medycznych będzie wzrastać.

Nowoczesna służba zdrowia powinna bardziej skupić się na zapobieganiu chorobom, niż na drogim leczeniu szpitalnym.

Trzeba wzmocnić zarządzanie zdrowiem publicznym, promując zdrowy styl życia.

Szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę i wzmocnienie reprodukcyjnego zdrowia młodzieży.

Należy przejść od nieskutecznego i kosztownego dla państwa leczenia w poradniach do zarządzania opieką medyczną w zakresie podstawowych chorób przewlekłych z użyciem zdalnej diagnostyki medycznej oraz leczenia ambulatoryjnego.

Taki system od dawna istnieje w świecie.

Trzeba odważnie i aktywnie go wdrażać.

Należy przyjąć kompleksowy plan walki z nowotworami oraz stworzyć naukowe centrum onkologiczne.

Wczesna diagnostyka przynosząca wysoką skuteczność w leczeniu nowotworów powinna być zagwarantowana według wzorców najlepszych międzynarodowych praktyk.

Konieczne jest przeprowadzenie tych samych procedur, które wdrożyliśmy w kardiologii, położnictwie i walce z gruźlicą.

Uregulowania związane ze zdrowiem publicznym zostaną stopniowo przeniesione do systemu obowiązkowych ubezpieczeń społeczno-zdrowotnych (OBSZ), w oparciu o wspólną odpowiedzialność mieszkańców, państwa i pracodawców.

Konieczność jego wprowadzenia nie budzi wątpliwości.

Niezbędne jest jednak bardzo staranne przeprowadzenie dalszych prac przygotowawczych, które nie zostały wykonane w Ministerstwie Zdrowia oraz Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej.

Należy opracować nowy model gwarantowanego zakresu bezpłatnej opieki medycznej (GZBOM), wyznaczając wyraźne granice dla zobowiązań państwa.

Z usług, które nie są gwarantowane przez państwo, będą mogli korzystać obywatele, stając się członkami OBSZ lub poprzez dobrowolne ubezpieczenie medyczne, a także system współpłacenia.

Należy zwiększyć dostępność i skuteczność pomocy medycznej poprzez integrację systemów informatycznych, wykorzystanie mobilnych aplikacji cyfrowych, wdrożenie elektronicznych paszportów zdrowotnych, przejście na funkcjonowanie szpitali "bez dokumentacji papierowej".

Wymagane jest wprowadzenie w medycynie technologii analizy genetycznej i sztucznej inteligencji, które znacznie zwiększają skuteczność diagnozowania i leczenia chorób.

Równie ważną kwestią jest dostępność i jakość kształcenia personelu medycznego.

Obecnie mamy unikalną Akademię Medyczną Nazarbayev University, w której funkcjonuje zintegrowana klinika uniwersytecka.

To doświadczenie powinno być przekazywane do wszystkich uniwersytetów medycznych.

Dla realizacji tych i innych działań należy opracować nowe wydanie Kodeksu "O zdrowiu narodu i systemie opieki zdrowotnej".

Zatrudnienie w wymiarze jakościowym i sprawiedliwy system zabezpieczenia społecznego.

Ważne jest, aby zapewnić wydajność rynku pracy i stworzyć takie warunki, aby każdy mógł realizować swój potencjał.

Należy opracować nowoczesne standardy dla wszystkich podstawowych profesji.

W tych standardach pracodawcy i przedsiębiorcy powinni jasno określić, jakiej wiedzy, umiejętności i kompetencji oczekują od pracowników.

Na podstawie wymagań zawodowych należy wypracować nowe lub zaktualizować istniejące programy edukacyjne.

Rezerwą wzrostu gospodarczego są osoby pracujące na własny rachunek i bezrobotni.

Wielokrotnie żądałem wyjaśnień dotyczących osób samozatrudnionych.

Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej wykazało brak odpowiedzialności i ogólnikowe podejście do tej sprawy.

Należy stworzyć więcej możliwości dla angażowania ludzi w efektywne zatrudnienie – otwierając własną działalność lub znajdując pracę po przekwalifikowaniu się.

Na wsparcie zasługuje działalność NPP „Atameken" ukierunkowana na szkolenia w zakresie prowadzenia biznesu.

Ważne jest, aby poszerzyć zasięg tych grup ludności za pośrednictwem Programu rozwoju produktywnego zatrudnienia i masowej przedsiębiorczości, wzmacniając go narzędziami.

Proces rejestracji osób pracujących na własny rachunek trzeba maksymalnie uprościć, stworzyć warunki, w których będą czerpać korzyści i rzetelnie wypełniać obowiązki wobec państwa.

Obywatele Kazachstanu muszą mieć możliwość stosunkowo szybkiego znalezienia nowej pracy, we wszystkich miejscowościach w kraju.

Konieczne jest wprowadzenie na dużą skalę, jednolitej e-giełdy pracy, gdzie powinny zostać połączone wszystkie informacje na temat ofert pracy i osób jej poszukujących.

Bez wychodzenia z domu można przejść testy doradztwa zawodowego, otrzymać informację o szkoleniach, a także środkach wsparcia państwowego i znaleźć interesującą pracę.

Książeczki pracy też powinny mieć format elektroniczny.

Prawo o elektronicznej giełdzie pracy należy przyjąć do 1 kwietnia 2018 roku.

Polityka społeczna realizowana będzie poprzez zaangażowanie obywateli w pełne życie gospodarcze kraju.

System emerytalny jest teraz w pełni powiązany ze stażem pracy.

Kto więcej pracował, ten dostanie większą emeryturę.

W związku z tym wszyscy obywatele Kazachstanu powinni racjonalnie podejść do kwestii legalizacji swojej działalności.

W systemie ubezpieczenia społecznego zostanie również wzmocniona zależność między stażem pracy a wysokością wypłat.

W 2018 roku przeszliśmy do nowego systemu zapewnienia docelowej pomocy społecznej niezamożnym warstwom społecznym.

Został podwyższony próg tego świadczenia z 40 do 50% minimum socjalnego.

Dla obywateli z małym dochodem pomoc finansowa będzie dostępna pod warunkiem ich uczestnictwa w działaniach wspierania zatrudnienia.

Dla niepełnosprawnych obywateli środki wsparcia państwowego zostaną wzmocnione.

Drodzy obywatele Kazachstanu!

Wszystkie swoje zobowiązania społeczne państwo wypełni w całości.

Chciałbym przypomnieć, że w latach 2016-2017 trzy razy zostały podwyższone emerytury i zasiłki.

Podstawowa emerytura wzrosła łącznie o 29%, solidarna – o 32%, zasiłek po urodzenia dziecka – o 37%, a przy niepełnosprawności i utracie żywiciela – o 43 % w każdym z przypadków.

Wynagrodzenia pracowników opieki zdrowotnej wzrosły do 28%, nauczycieli – do 29%, pracowników opieki społecznej – do 40%, urzędników korpusu "B" – o 30%, stypendia – o 25%.

Nastały czasy kryzysu. W niewielu krajach na świecie udało się zwiększyć wydatki społeczne.

W 2018 roku wydatki z naszego budżetu państwa na sferę społeczną zostały zwiększone o 12% i przekroczyły 4,1 tryliona tenge (red. – ponad 10 mld euro).

Wzrost świadczeń socjalnych, w tym emerytur, zwiększy dochody ponad 3 mln mieszkańców Kazachstanu.

Od 1 stycznia 2018 roku emerytury solidarne wzrosły o 8%.

Podwyższenie zasiłków dla osób niepełnosprawnych; rodzin, które straciły żywiciela czy wychowujących dzieci niepełnosprawne, wyniosło do 16%.

Od 1 lipca 2018 roku podstawowa emerytura wzrośnie średnio 1,8 raza, w zależności od stażu pracy.

Poza tym, zlecam od 1 lipca 2018 roku dodatkowo wprowadzić zasiłek dla rodziców opiekujących się pełnoletnimi osobami niepełnosprawnymi, mającymi I grupę inwalidztwa od dziekca.

Co miesiąc takie świadczenia w wysokości nie niżej niż jedno minimum socjalne otrzyma około 14 tysięcy rodzin.

Na te cele jest potrzebnych do 3 mld tenge (red. - 7,5 mln euro) w 2018 roku.

W celu podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela zlecam od 1 stycznia 2018 roku oficjalne wynagrodzenie nauczycieli, którzy włączeni zostali do systemu edukacji w ramach zaktualizowanych programów szkoleniowych, zwiększyć o 30%.

Są to nowoczesne programy nauczania, które spełniają międzynarodowe standardy i zostały dostosowane do potrzeb w Intelektualnych Szkołach Nazarbayev.

Dają one naszym dzieciom niezbędną praktyczną wiedzę i zdolność krytycznego myślenia.

Ponadto zlecam wprowadzić w 2018 roku nową tabelę kategorii dla nauczycieli, biorącą pod uwagę stopień kwalifikacji wraz ze wzrostem podziałów między kategoriami.

Stopnie zawodowe powinny być przyznawane według krajowego testu kwalifikacyjnego, tak jak ma to miejsce na całym świecie.

Będzie to zachęcać nauczycieli do ciągłego doskonalenia się.

W zależności od potwierdzonych kwalifikacji wynagrodzenia nauczycieli wzrosną z 30 do 50%.

Na ten cel w bieżącym roku należy przeznaczyć dodatkowe 67 mld tenge (red. - ok. 167 mln euro).

PO ÓSME. Efektywne zarządzanie publiczne.

Należy kontynuować redukcję kosztów dla przedsiębiorców i osób zatrudnionych w administracji publicznej.

W związku z tym istotne jest, aby przyspieszyć przyjęcie ustawy, skierowanej na dalszą deregulację działalności gospodarczej.

Należy zapewnić cyfryzację procesów wspierania biznesu przez państwo poprzez realizację założeń "jednego okienka".

Integracja systemów informacyjnych organów państwowych pozwoli przejść od poszczególnych usług publicznych do kompleksowego ich świadczenia na zasadzie "jednego wniosku".

Należy również kontynuować prace mające na celu podniesienie jakości usług podmiotów monopoli naturalnych.

Ważne jest ustalenie odpowiednich taryf dla nich i dla producentów energii, biorąc pod uwagę programy inwestycyjne.

Konieczne są zdecydowane działania wpływające na poprawienie klimatu biznesowego, zwłaszcza w wymiarze regionalnym.

Rząd powinien przygotować nowy pakiet systemowych środków wspierania biznesu, wyciągając go z zapomnienia.

Należy przyspieszyć realizację planu prywatyzacji, rozszerzając go przez zmniejszenie liczby organizacji podległych organom państwowym.

Z pośród nich tylko te organizacje, które są naprawdę potrzebne, powinny w miarę możliwości zostać skonsolidowane, tak aby zmniejszyć koszty administracyjne.

Uwolnione środki powinny być ukierunkowane na wprowadzenie nowego systemu wynagrodzeń dla urzędników na podstawie skali ocen oraz czynników.

Zmniejszy to dysproporcje w wynagrodzeniach urzędników obwodów i centrali, a także uwzględni charakter pracy i jej skuteczność.

Polecam Rządowi wraz z Urzędem Służby Cywilnej zrealizować w 2018 roku projekty pilotażowe wdrażające ten system w centralnych i lokalnych organach publicznych.

Należy całkowicie otworzyć potencjał skuteczności służby publicznej w obwodach poprzez zwiększenie ich niezależności ekonomicznej i odpowiedzialności.

W szerokim znaczeniu, polityka regionalna powinna być skierowana na wyrównanie wydatków i pobudzanie wzrostu własnych dochodów w obwodach.

W szczególności, jednym z priorytetowych źródeł dla każdego obwodu jest rozwój przyjazdowej i krajowej turystyki, która dziś oferuje co dziesiąte miejsce pracy na świecie.

Rząd z kolei musi przyjąć pakiet środków, takich jak uproszczenie procedur wizowych, rozwój infrastruktury i usunięcie barier w branży turystycznej.

W kontekście decentralizacji fiskalnej należy rozwiązać kwestię przenoszenia do budżetów regionalnych podatku dochodowego od małych i średnich przedsiębiorstw.

Od 1 stycznia 2018 roku w miastach o znaczeniu obwodowym, powiatach i okręgach wiejskich liczących ponad 2 tys. osób, ustawodawczo przewiduje się wprowadzenie niezależnego budżetu i własności komunalnej samorządu lokalnego.

Od 2020 roku normy te będą miały zastosowanie we wszystkich miejscowościach.

Do budżetu gmin przekierowano 7 rodzajów podatków i innych dochodów niepodatkowych, a także 19 ukierunkowanych wydatków.

To pozwoli na większe zaangażowanie mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów.

Ponadto władze publiczne powinny stosować nowoczesne technologie cyfrowe przy przyjmowaniu uwag i wniosków obywateli w czasie rzeczywistym i szybkiej reakcji.

Wdrażając nowe technologie, państwu i firmom należy zapewnić właściwą ochronę ich systemów informatycznych i urządzeń.

Dzisiaj pojęcie cyberbezpieczeństwa rozszerza się nie tylko na ochronę informacji, ale i dostępu do zarządzania obiektami produkcyjnymi i infrastrukturalnymi.

Te i inne środki powinny znaleźć odzwierciedlenie w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Kazachstanu.

PO DZIEWIĄTE. Walka z korupcją i praworządność.

Kontynuowana będzie zapobiegawcza walka z korupcją.

Dużo pracy zostało już wykonywane.

Tylko w ciągu ostatnich 3 lat skazano za korupcję ponad 2,5 tysiąca osób, wśród nich byli wysocy urzędnicy i prezesi spółek państwowych.

W tym okresie zwrócono około 17 mld tenge (red. - 42,5 mln euro) jako wyrównanie szkód.

Ważna jest cyfryzacja procesów w organach rządowych, szczególnie ich interakcja ze społeczeństwem i biznesem.

Obywatele powinni widzieć, w jak rozpatrywane są ich wnioski, a także otrzymywać na czas pełnowartościowe odpowiedzi.

Realizowane są instytucjonalne przekształcenia sądownictwa i systemu organów ścigania.

W ustawodawstwie wprowadzono przepisy mające na celu wzmocnienie ochrony praw obywateli w postępowaniu karnym, ograniczając jego represyjność.

Rozszerzono uprawnienia adwokatów, a także kontrolę sądową na etapie przedprocesowym.

Podzielono uprawnienia i obszary odpowiedzialności organów ścigania.

Należy kontynuować prace nad wzmocnieniem gwarancji konstytucyjnych praw obywateli, zapewnieniem praworządności i humanizacją organów ścigania.

W sferze ochrony porządku publicznego i zapewnienia bezpieczeństwa konieczne jest aktywne wprowadzanie inteligentnych systemów nadzoru wideo i rozpoznawania na ulicach oraz w miejscach masowych zgromadzeń oraz kontroli ruchu drogowego.

PO DZIESIĄTE. „Inteligentne miasto" dla „inteligentnego narodu".

2018 rok to rok 20-tej rocznicy naszej stolicy – Astany.

Jej rozwój i wejście do grona najważniejszych metropolii Eurazji jest przedmiotem naszej wspólnej dumy.

Nowoczesne technologie zapewniają skuteczne rozwiązania problemów szybko rozwijającej się stolicy.

Należy kompleksowo wdrażać zarządzanie środowiskiem miejskim w oparciu o koncepcję "Smart City" i rozwijać kompetencje osób przeprowadzających się do miasta.

Świat zrozumiał, że to właśnie miasta konkurują o inwestorów.

Oni nie wybierają kraju, ale właśnie miasto, w którym wygodnie będzie im żyć i pracować.

Dlatego na podstawie doświadczeń Astany należy stworzyć "wzorcowy" standard "Smart City" i rozpocząć rozpowszechnianie najlepszych praktyk oraz wymianę doświadczeń pomiędzy miastami Kazachstanu.

"Inteligentne miasta" staną się motorem rozwoju regionalnego, rozprzestrzeniania się innowacji i poprawy jakości życia na terenie całego kraju.

Oto 10 zadań. Są one zrozumiałe i klarowne.

Drodzy obywatele Kazachstanu!

Dzięki stabilności politycznej i osiągnięciu konsensusu społecznego przystąpiliśmy do modernizacji gospodarki, polityki i świadomości.

Został wysłany impuls dla nowego etapu rozwoju technologicznego i infrastrukturalnego.

Reforma konstytucyjna ustanowiła bardziej precyzyjną równowagę struktur władzy.

Rozpoczęliśmy proces odnowienia świadomości narodowej.

W istocie rzeczy te trzy podstawowe kierunki prezentują triadę systemową kazachstańskiej modernizacji.

Aby sprostać społecznym wyzwaniom, musimy zjednoczyć się w jeden naród – naród stojący u progu historycznego wyzwania w warunkach Czwartej Rewolucji Przemysłowej.

Created at : 10.01.2018, 11:55, Updated at : 10.01.2018, 11:55