Sprawy dotyczące wiz

W sprawie zniesienia reżimu wizowego

Na wykonanie Prawa Konstytucyjnego Republiki Kazachstanu "O międzynarodowym centrum finansowym "Astana" rozporządzeniem Rządu Republiki Kazachstanu nr 838 z dnia 23 grudnia 2016 roku wprowadzono ruch bezwizowy dla obywateli Związku Australijskiego, Republiki Austrii, Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Węgier, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Greckiej, Królestwa Danii, Nowej Zelandii, Izraela, Republiki Irlandii, Republiki Islandii, Królestwa Hiszpanii, Republiki Włoskiej, Kanada, Republiki Cypryjskiej, Republiki Korei, Republiki Łotewskiej, Republiki litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Malezji, na Malcie, Stany Zjednoczone Meksyku, Księstwa Monako, Królestwa Niderlandów, Królestwa Norwegii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Singapuru, Republiki Słowackiej, Republiki Słowenii, Republiki Tureckiej, Zjednoczonego Królestwa wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Finlandii, Republiki Francuskiej, Republiki Chorwackiej, Czeskiej, Republiki Chile, Królestwa Szwecji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Konfederacji Szwajcarskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Republiki estońskiej i Japonii.

W związku z tym w okresie od 1 stycznia 2017 roku obywatele wyżej wymienionych krajów mogą wjeżdżać, wyjeżdżać i jechać tranzytem przez terytorium Republiki Kazachstanu bez wiz na okres do 30 dni kalendarzowych od momentu przekroczenia granicy państwowej.

W przypadku, gdy zajdzie uzasadniona konieczność dalszego pobytu biznesmenów powyższych krajów na terenie Republiki Kazachstanu ponad 30 dni, musi zgodnie z prawem uzyskać wizy kategorii "biznes" na okres do 30 dni – w organach wewnętrznych RK.

Uproszczona procedura uzyskania wizy

Aby uzyskać w urzędach konsularnych Republiki Kazachstanu za granicą jednorazowe wizy RK kategorii A3 (służbowy), B1, B3 (biznesowa), B10 (prywatny) i B12 (turystyczna) na okres do 30 dni obywatelom 48 krajów: Australii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Brazylii, wielkiej Brytanii, Węgier, Grecji, Danii, Izraela, Jordanii, Irlandii, Islandii, Hiszpanii, Włoch, Kanady, Kataru, Cypru, Łotwy, Litwy, łotwy, Liechtensteinu, Luksemburga, Malezji, na Malcie, w Monako, Holandii, Nowej Zelandii, Norwegii, Zjednoczone emiraty ARABSKIE, Polski, Portugalii, Republiki Korei, Rumunii, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Słowacji, Słowenii, Sułtanat Oman, USA, Finlandii, Francji, NIEMIEC, Chorwacji, Czech, Szwajcarii, Szwecji, Estonii i Japonii zaproszenie z Republiki Kazachstanu nie jest wymagane.

Uwaga: Prosimy nie przesyłać dokumenty i wnioski wizowe pocztą. Dokumenty przesłane pocztą nie będą rozpatrywane. Ambasada Republiki Kazachstanu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty dokumentów pocztą! Prosimy o składanie dokumentów osobiście lub przez biuro podróży.

Wszystkie formularzy wizowe znajdują się na samym dole strony

Urząd konsularny zastrzega sobie prawo do żądania od wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Cel podróży: Dyplomatyczny (A1) lub służbowy (A3)

Paszport (ważny co najmniej 3 miesięcy od daty zakończenia ważności wizy, co najmniej 2 wolne strony w paszporcie).

Wypełniony i podpisany formularz ankiety z jednym aktualnym zdjęciem (3,5 x4,5).

Nota werbalna lub zaproszenie z prośbą o wydanie wizy z podaniem imienia i nazwiska pracownika, jego stanowiska, okresu pobytu w Kazachstanie i celu podróży.

Cel podróży: Dyplomatyczny (A2) lub służbowy (A4)

Paszport (ważny co najmniej 3 miesięcy od daty zakończenia ważności wizy, co najmniej 2 wolne strony w paszporcie).

Wypełniony i podpisany formularz ankiety z jednym aktualnym zdjęciem (3,5 x4,5).

Nota werbalna z prośbą o wydanie wizy z podaniem imienia i nazwiska pracownika, jego stanowiska, okresu pobytu w Kazachstanie i celu podróży.

Kopia zaproszenia z Republiki Kazachstanu z numerem wsparcia wizowego MSZ RK.

Cel podróży: jako Inwestor (A5)

Paszport (ważny co najmniej 3 miesięcy od daty zakończenia ważności wizy, co najmniej 2 wolne strony w paszporcie).

Wypełniony i podpisany formularz ankiety z jednym aktualnym zdjęciem (3,5 x4,5). W przypadku wjazdu na terytorium Republiki Kazachstanu w transporcie drogowym, należy podać markę i numer rejestracyjny pojazdu silnikowego.

Kopia zaproszenia od uprawnionego organu RK ds. inwestycji z numerem wsparcia wizowego MSW RK.

Opłata nie jest pobierana.

Cel podróży: Biznesowy (B1)

Wiza jednorazowa – do 90 dni i z prawem pobytu na terytorium RK do 60 dni, wielokrotna do 1 roku i prawem pobytu na terytorium RK do 60 dni przy każdym wjeździe;

Wiza biznesowa (B2)

jednorazowa – do 90 dni i z prawem pobytu na terytorium RK do 30 dni, wielokrotna — do 180 dni i prawem pobytu na terytorium RK do 60 dni przy każdym wjeździe;

Wiza bBiznesowa (B3)

jednorazowa – do 90 dni i z prawem pobytu na terytorium RK do 30 dni, wielokrotna do 1 roku i prawem pobytu na terytorium RK do 30 dni przy każdym wjeździe;

Paszport (ważny co najmniej 3 miesięcy od daty zakończenia ważności wizy, co najmniej 2 wolne strony w paszporcie).

Wypełniony i podpisany formularz ankiety z jednym aktualnym zdjęciem (3,5 x4,5).

List od firmy (od pracodawcy) z prośbą o wydanie wizy, z podaniem celu i terminu wizyty.

Kopia zaproszenia z Republiki Kazachstanu z numerem wsparcia wizowego MSW RK.

Oryginał dowodu uiszczenia opłaty konsularnej (w przypadku płatności za usługi konsularne z osobistego konta bankowego, należy przedstawić wyciąg z konta.

jednokrotna wiza – 75 Euro;

wiza wielokrotna:

do 1 roku - 170 Euro;

do 2 lat - 330 Euro;

do 3 lat - 450 Euro;

do 4 lat - 600 Euro:

do 5 lat - 850 Euro.

Dzieciom do lat 6 - wiza wydawana jest bezpłatnie.

Cel podróży:

wiza na staż lub praktykę (B7)

jednorazowa – do 90 dni i z prawem pobytu na terytorium RK na cały okres,

wielokrotna – do 180 dni i z prawem pobytu na terytorium RK na cały okres;

Paszport (ważny co najmniej 3 miesięcy od daty zakończenia ważności wizy, co najmniej 2 wolne strony w paszporcie).

Wypełniony i podpisany formularz ankiety z jednym aktualnym zdjęciem (3,5 x4,5).

List od organizacji szkolenia z prośbą o wydanie wizy, z podaniem celu i terminu wizyty.

Kopia zaproszenia z Republiki Kazachstanu z numerem wizy MSW RK.

Oryginał dowodu uiszczenia opłaty konsularnej (w przypadku płatności za usługi konsularne z osobistego konta bankowego, należy przedstawić wyciąg z konta).

jednokrotna wiza – 75 Euro;

wiza wielokrotna:

do 1 roku - 170 Euro;

do 2 lat - 330 Euro;

do 3 lat - 450 Euro;

do 4 lat - 600 Euro:

do 5 lat - 850 Euro.

Dzieciom do lat 6 - wiza wydawana jest bezpłatnie.

Cel podróży:

wiza stałego pobytu w Republice Kazachstanu (B8)

jednorazowa – do 90 dni i z prawem pobytu na terytorium RK na cały okres,

wielokrotna — do 90 dni i z prawem pobytu na terytorium RK na cały okres;

Paszport (ważny co najmniej 3 miesięcy od daty zakończenia ważności wizy, co najmniej 2 wolne strony w paszporcie).

Wypełniony i podpisany formularz ankiety z jednym aktualnym zdjęciem (3,5 x4,5).

Oświadczenie o chęci wyjechać na stałe do Republiki Kazachstanu (dla obywateli 48 krajów).

Notarialna umowa lub notarialna zgoda z osobą lub podmiotem o przyznaniu wnioskodawcy mieszkania na noclegi i postawienie na stałe rejestracyjny rachunkowości (dla obywateli 48 krajów).

Zaświadczenie lekarskie o braku poważnych społecznie chorób (dla obywateli 48 krajów).

Oryginał dowodu uiszczenia opłaty konsularnej (w przypadku płatności za usługi konsularne z osobistego konta bankowego, należy przedstawić wyciąg z konta).

jednokrotna wiza – 75 Euro;

wiza wielokrotna – 170 Euro;

Dzieciom do lat 6 - wiza wydawana jest bezpłatnie.

Cel podróży: Prywatny (P10)

jednorazowa – do 90 dni i z prawem pobytu na terytorium RK na cały okres,

wielokrotna – do 180 dni i z prawem pobytu na terytorium RK do 90 dni w każdym wjeździe;

Paszport (ważny co najmniej 3 miesięcy od daty zakończenia ważności wizy, co najmniej 2 wolne strony w paszporcie)

Wypełniony i podpisany formularz ankiety z jednym aktualnym zdjęciem (3,5 x4,5). W przypadku wjazdu na terytorium Republiki Kazachstanu w transporcie drogowym, należy podać markę i numer rejestracyjny pojazdu silnikowego.

Zaproszenie wydane przez MSW RK.

Oryginał dowodu uiszczenia opłaty konsularnej (w przypadku płatności za usługi konsularne z osobistego konta bankowego, należy przedstawić wyciąg z konta).

jednokrotna wiza – 75 Euro;

wiza wielokrotna:

do 1 roku - 170 Euro;

do 2 lat - 330 Euro;

do 3 lat - 450 Euro;

do 4 lat - 600 Euro:

do 5 lat - 850 Euro.

Dzieciom do lat 6 - wiza wydawana jest bezpłatnie.

Cel podróży: Prywatny (C10)

(wielokrotna – do trzech lat i prawo pobytu na terytorium RK na cały okres). Wydawane etnicznym kazachom w przypadku obecności niezbędnych dokumentów (akt urodzenia itp.)

Paszport (ważny co najmniej 3 miesięcy od daty zakończenia ważności wizy, co najmniej 2 wolne strony w paszporcie)

Wypełniony i podpisany formularz ankiety z jednym aktualnym zdjęciem (3,5 x4,5). W przypadku wjazdu na terytorium Republiki Kazachstanu w transporcie drogowym, należy podać markę i numer rejestracyjny pojazdu silnikowego.

Osobiste oświadczenie na imię Konsula w dowolnej formie.

jednokrotna wiza – 75 Euro;

wiza wielokrotna:

do 1 roku - 170 Euro;

do 2 lat - 330 Euro;

do 3 lat - 450 Euro;

do 4 lat - 600 Euro:

do 5 lat - 850 Euro.

Uwaga: Wizy kategorii "prywatny" przyznane następującym osobom:

cudzoziemcy - byli rodacy bez zaproszenia (do 90 dni);

obcokrajowcy, którzy otrzymali zaproszenie wydane przez Urząd Spraw Wewnętrznych regionów, oraz miast Astana i Almaty;

obcokrajowcy, którzy mają wsparcie wizowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Kazachstanu.

Cel podróży: Turystyczny (B12)

jednorazowa – do 90 dni i prawem pobytu na terytorium RK do 30 dni,

wielokrotna – do 90 dni i prawem pobytu na terytorium RK do 30 dni po każdym wjeździe.

Paszport (ważny co najmniej 3 miesięcy od daty zakończenia ważności wizy, co najmniej 2 wolne strony w paszporcie).

Wypełniony i podpisany formularz ankiety z jednym aktualnym zdjęciem (3,5 x4,5). W przypadku wjazdu na terytorium Republiki Kazachstanu w transporcie drogowym, należy podać markę i numer rejestracyjny pojazdu silnikowego.

Kopia zaproszenia z Republiki Kazachstanu z numerem wsparcia wizowego MSW RK.

Oryginał dowodu uiszczenia opłaty konsularnej (w przypadku płatności za usługi konsularne z osobistego konta bankowego, należy przedstawić wyciąg z konta).

Możliwe jest również wydanie wizy turystycznej wielokrotnej do 90 dni i prawem pobytu na terytorium RK do 30 dni po każdym wjeździe na podstawie powyższych dokumentów i wsparcia wizowego.

jednokrotna wiza – 50 Euro;

wielokrotna - 80 Euro.

Dzieciom do lat 6 - wiza wydawana jest bezpłatnie.

Uwaga: Wizy kategorii "turystyczna" przyznane są następującym osobom:

cudzoziemcom – obywatelom 48 krajów bez zaproszenia (do 30 dni);

Cel podróży: Tranzyt (B13)

wiza jednorazowa – do 90 dni i prawem pobytu na terytorium RK w ciągu 5 dni w jednym kierunku;

wielokrotna – do 180 dni i prawem pobytu na terytorium RK w ciągu 5 dni w jednym kierunku.

Paszport (ważny co najmniej 3 miesięcy od daty zakończenia ważności wizy, co najmniej 2 wolne strony w paszporcie).

Wypełniony i podpisany formularz ankiety z jednym aktualnym zdjęciem (3,5 x4,5). W przypadku wjazdu na terytorium Republiki Kazachstanu w transporcie drogowym, należy podać markę i numer rejestracyjny pojazdu silnikowego.

Osobiste oświadczenie na imię Konsula w dowolnej formie.

Kopia pierwszej strony paszportu z danymi osobowymi wnioskodawcy, z kopią ważnej wizy do państwa trzeciego, dokumentów podróży lub innych przyczyn, uprawniających do wjazdu do kraju przeznaczenia.

Oryginał dowodu uiszczenia opłaty konsularnej (w przypadku płatności za usługi konsularne z osobistego konta bankowego, należy przedstawić wyciąg z konta).

jednokrotna wiza – 15 Euro;

wielokrotna - 80 Euro.

Dzieciom do lat 6 - wiza wydawana jest bezpłatnie.

Cel podróży: Wiza w celu łączenia rodzin (C2)

jednorazowa – do 90 dni i prawem pobytu na terytorium RK na cały okres;

wielokrotna do 1 roku i prawem pobytu na terytorium RK na cały okres.

Paszport (ważny co najmniej 3 miesięcy od daty zakończenia ważności wizy, co najmniej 2 wolne strony w paszporcie).

Wypełniony i podpisany formularz ankiety z jednym aktualnym zdjęciem (3,5 x4,5).

Osobiste oświadczenie na imię Konsula w dowolnej formie.

Zezwolenie na pobyt czasowy osoby zapraszającej.

Potwierdzenie posiadania pieniędzy na utrzymanie członka rodziny na każdy miesiąc w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego z prawem Republiki Kazachstanu.

Potwierdzenie posiadania przez osoby zapraszającej jednostki zakwaterowania na terenie Republiki Kazachstanu, którego powierzchnia spełnia wymogi minimalne przepisami na każdego członka rodziny, a także sanitarne i w inne normy ustanowione ustawodawstwem Republiki Kazachstanu (notarialnie upoważniona kopia);

Ubezpieczenie zdrowotne.

Dokument potwierdzający posiadanie albo zaświadczenie o niekaralności, na dorosłych członków rodziny.

Oryginał dowodu uiszczenia opłaty konsularnej (w przypadku płatności za usługi konsularne z osobistego konta bankowego, należy przedstawić wyciąg z konta).

jednokrotna wiza – 50 Euro;

wiza wielokrotna – 170 Euro;

Dzieciom do lat 6 - wiza wydawana jest bezpłatnie.


Cel podróży: Na pracę (C3)

Paszport (ważny co najmniej 3 miesięcy od daty zakończenia ważności wizy, co najmniej 2 wolne strony w paszporcie).

Wypełniony i podpisany formularz ankiety z jednym aktualnym zdjęciem (3,5 x4,5).

List od firmy (od pracodawcy) z prośbą o wydanie wizy, z podaniem celu i terminu wizyty.

Kopia zaproszenia strony przyjmującej z numerem wsparcia wizowego MSW RK.

Kopia zezwolenia na pracę.

Oryginał dowodu uiszczenia opłaty konsularnej 170 Euro. W przypadku płatności za usługi konsularne z osobistego konta bankowego, należy przedstawić wyciąg z konta.

Dzieciom do lat 6 - wiza wydawana jest bezpłatnie.

Cel podróży: Misyjna (C7)

jednorazowa – do 90 dni i prawem pobytu na terytorium RK do 30 dni;

wielokrotna – do 180 dni i prawem pobytu na terytorium RK na cały okres.

Paszport (ważny co najmniej 3 miesięcy od daty zakończenia ważności wizy, co najmniej 2 wolne strony w paszporcie).

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy z jednym aktualnym zdjęciem (3,5 x4,5).

List od organizacji religijnej z prośbą o wydanie wizy, z podaniem celu i terminu wizyty.

Kopia zaproszenia strony przyjmującej z numerem wsparcia wizowego MSW RK.

Oryginał dowodu uiszczenia opłaty konsularnej (w przypadku płatności za usługi konsularne z osobistego konta bankowego, należy przedstawić wyciąg z konta).

jednokrotna wiza – 50 Euro,

wielokrotna – 170 Euro.

Dzieciom do lat 6 - wiza wydawana jest bezpłatnie.

Formularz ankiety w języku kazacho-angielskim

Formularz ankiety w języku kazacho-polskim

Opłata za wizę

Nr rachunku:

65 1160 2202 0000 0001 5647 4602 – EUR

Created at : 8.10.2018, 18:25, Updated at : 8.10.2018, 18:25