Współpraca dwustronna

Informacje ogólne

6 kwietnia 1992 r. zostały nawiązane stosunki dyplomatyczne.

20 marca 1994 r. została otwarta Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kazachstanie.

Od października 2000 r. działa Ambasada Kazachstanu w Polsce.

W dniu 7 czerwca 2017 r. Jego Ekscelencja Margulan Baimukhan został mianowany Ambasadorem Kazachstanu w Polsce.

W czerwcu 2017 roku Jego Ekscelencja Selim Chazbijewicz został mianowany na Ambasadora Polski w Kazachstanie.

W Polsce działa cztere Konsulata Honorowych Kazachstanu ( w Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach)

Relacje polityczne

W stosunkach kazachstańsko-polskich nie ma fundamentalnych sprzeczności politycznych, główne podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa regionalnego i globalnego, zwalczania wyzwań i zagrożeń współczesności są bliskie lub zbieżne. Stwarza to warunki do bliższej współpracy między obu krajami w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ (Kazachstan zajmuje miejsce niestałego członka Rady Bezpieczeństwa w latach 2017-2018, z kolei Polska w latach 2018-2019).

Polska poparła główne priorytety przewodnictwa Kazachstanu w OBWE oraz kandydaturę naszego kraju przy organizacji EXPO-2017 w Astanie. Polska również poparła w 2018 roku kandydaturę Kazachstanu w wyborach do Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony niematerialnego dziedzictwa kuturowego UNESCO oraz na przeprowadzenie 12-ej Konferencji Ministerialnej Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Nur-Sułtanie w czerwcu 2020 roku.

Wizyty na wyższym i wysokim szczeblu

Odbyły się trzy wizyty Prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa w Polsce (listopad 1997 r., maj 2002 r., wizyta państwowa w sierpniu 2016 r.). Wizyta Głowy państwa w Warszawie w dniach 22-23 sierpnia 2016 r. nadała istotny impuls dla relacji kazachstańsko-polskich. W wyniku negocjacji przyjęto Deklarację prezydentów o współpracy gospodarczej między Kazachstanem a Polską oraz podpisano dwie międzyrządowe umowy o współpracy w dziedzinie rolnictwa i readmisji.

Z kolei Kazachstan odwiedzili następujący prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej: Aleksander Kwaśniewski (październik 1999), Lech Kaczyński (marzec 2007) oraz Andrzej Duda (6-8 września 2017 r.). W wyniku wizyty państwowej Prezydenta A.Dudy została podpisana Karta Programu Partnerstwa „Green Bridge" oraz Porozumienie o Współpracy Gospodarczej pomiędzy Ministerstwem Gospodarki Narodowej Kazachstanu a Ministrem Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej.

18 stycznia 2018 r. Prezydent Polski A.Duda wystąpil podczas konferencji tematycznej w Nowym Jorku z udziałem Prezydenta Kazachstanu pt. „Środki budowy zaufania w obszarze nieproliferacji broni masowego rażenia" w ramach przewodnictwa Kazachstanu w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. W tym samym dniu odbyło się dwustronne spotkanie prezydentów Kazachstanu i Rzeczypospolitej Polskiej.

  • 25 marca 2019 roku odbyła się rozmowa telefoniczna pomiędzy Pierwszym Prezydentem Kazachstanu – Elbasy N.Nazarbajewa oraz Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej A.Dudą.

Spośród premierów RP Kazachstan odwiedzili Waldemar Pawlak we wrześniu 1994 r. i Leszek Miller w maju 2003 r. W czerwcu 2016 r. Sekretarz Państwa Republiki Kazachstanu Gulszara Abdykalikowa złożyła roboczą wizytę w Polsce.

W dniach 19-21 czerwca 2018 r. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego RP Paweł Soloch odwiedził Kazachstan.

Współpraca międzyparlamentarna

W polskim Parlamencie działa Polsko-Kazachstańska Grupa Parlamentarna ds. Współpracy, składająca się z deputowanych Sejmu i Senatu (56 członków). W obu izbach Parlamentu Republiki Kazachstanu są grupy ds. współpracy z Polską.

Польские депутаты в составе международных миссий и в качестве независимых наблюдателей участвовали в наблюдении за президентскими и парламентскими выборами в Казахстане. Так, в состав мониторинговой миссии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по наблюдению за внеочередными президентскими выборами в РК 9 июня 2019 г. вошли депутаты Сейма Б.Бартущ, Г.Фурго и М.Сухонь, а также сенатор Я.Влосович.

Polscy posłowie w składzie misji międzynarodowych oraz jako niezależni obserwatorzy uczestniczyli w obserwacji wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Kazachstanie. W misjach monitorujących Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE w obserwacji przedterminowych wyborów prezydenckicj w Kazachstanie w dniu 9 czerwca 2019 r., weszli posłowie Sejmu B. Bartusz, G. Furgo i M. Suhoń oraz senator J. Włosowicz.

Izba wyższa parlamentu

W lutym 2004 r. Polskę z roboczą wizytą odwiedził Przewodniczący Senatu Kazachstanu Orałbaj Abdykarimow. Kazachstan odwiedzili przedstawiciele Senatu RP Longin Pastusiak (kwiecień 2005), Bogdan Borusewicz (styczeń 2006) i Stanisław Karczewski (maj 2016).

W sierpniu 2014 r. Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP Piotr Zientarski odwiedził Ałmaty i Astanę.

W dniach 8-10 maja 2018 r. Senatorzy Waldemar Kraska i Artur Warzocha odwiedzili Astanę, Kokshetau i Perwomajkę (obwód akmoliński) w Kazachstanie.

W dniach 25-28 maja 2018 r. w posiedzeniach sesji wiosennej Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Warszawie udział wzięli Senator Parlamentu Kazachstanu Nurżan Nursipatow oraz Zastępca Kierownika Działu ds. stosunków międzyparlamentarnych i współpracy międzynarodowej Kancelarii Senatu Kazachstanu Żanna Saginowa.

W dniach 11-15 lipca 2018 r. Senator, Sekretarz Komisji ds. Stosunków Międzynarodowych, Obrony i Bezpieczeństwa Kazachstanu Tuleubek Mukaszew, który wziął udział w obradach III Szczytu Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej (Warszawa) oraz obchodach 550-lecia parlamentaryzmu polskiego.

Izba niższa parlamentu

W kwietniu 2013 r. oodbyła się wizyta w Kazachstanie delegacji Sejmu RP na czele z Wicemarszałkiem Jerzy Wenderlichem. W lipcu 2014 r. odbyła się rewizyta delegacji Mażylisu Parłamentu Republiki Kazachstanu na czele z Wiceprzewodniczącym Sergiejem Djaczenko

W dniach 15-17 maja 2018 r. delegacja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej złożona z 10 posłów odbyła podróż do Astany, Karagandy, wsi Perwomajka w obwodzie akmolinskim oraz wsi Ozernoje w obwodzie północnokazachstańskim w Kazachstanie.

W dniach 14-15 marca 20019 r. odbyła się wizyta do Warszawy posłów Mażylisu Parlamenta Kazachstanu S.Achmetowa (przewodniczący grupy bilateralnej współpracy pralamentarnej „Kazachstan-Polska") oraz S.Zwolskiego.

W dmiach 4-5 czerwca 2019 r. poseł Mażylisu Parlamentu Kazachstanu, Sekretarz komisji ds.rozwoju społeczno-kulturalnego B.Mamrajew wziął udział w obradach IV Szczytu Przewodniczących Pralamentów państw Europy Środkowo i Wschodniej.

Wizyty na szczeblu ministrów spraw zagranicznych

Szefowie polityki zagranicznej RP odwiedzili Kazachstan w latach 1998, 2002 i 2010.

W dniach 21-22 czerwca 2012 r. odbyła się wizyta Ministra Spraw Zagranicznych Kazachstanu Jerżana Kazychanowa w Polsce.

W latach 2013-2014 Minister Spraw Zagranicznych Kazachstanu Jerłan Idrisow odbył robocze spotkania z Ministrem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Radosławem Sikorskim.

W dniu 19 stycznia 2018 r. w Nowym Jorku Minister Spraw Zagranicznych Polski Jacek Czaputowicz wziął udział w debacie ministerialnej pt. „Budowanie partnerstwa regionalnego w Afganistanie i Azji Środkowej jako modeli współzależności bezpieczeństwa i rozwoju" w ramach przewodnictwa Kazachstanu w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

W dniu 25 września podczas 73-ej sesji Zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku odbyło się kolejne robocze spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych Kazachstanu i Polski K.Abdrachmanowa i J.Czaputowicza.

W dniach 15-16 listopada 2018 r. w Warszawie przeprowadzono kolejne posiedzenie Konsultacji politycznych między MSZ-ami Kazachstanu oraz Polski pod przewodnictwami Podsekretarzej Spraw Zagranicznych R.Wasilenko oraz B.Cichockiego.

Współpraca między służbami konsularnymi

13 marca 2018 r. w Astanie odbyły się pierwsze konsultacje z udziałem służb konsularnych MSZ Kazachstanu i Polski.

Podstawy prawno-traktatowe

Pomiędzy Republiką Kazachstanu a Rzecząpospolitą Polską zawarto 26 umów międzynarodowych. Obecnie obowiązują 22 porozumienia międzynarodowe. W trakcie rozpatrzenia stron znajdują się kilkanaście nowych dokumentów dwustronnych.

Współpraca handlowo-gospodarcza

Polska jest jednym z wiodących zagranicznych partnerów gospodarczych Kazachstanu w Europie Środkowej i Wschodniej. Najbardziej perspektywicznymi kierunkami współpracy są obszary rolno-przemysłowe, transport, logistyka, wspólny rozwój zasobów naturalnych, kompleks wojskowo-przemysłowy, turystyka.

Kazachstan i Polska mają znaczący potencjał tranzytowy i transportowy. Dlatego ważne jest, aby nasze kraje uczestniczyły we wspólnych projektach w ramach realizacji inicjatywy "Pasa i Szlaka".

Istotnymi warunkami służącymi rozwojowi wzajemnie korzystnej współpracy jest wprowadzenie od dnia 1 stycznia 2017 r. ruchu bezwizowego dla obywateli Polski oraz uruchomienie w maju 2017 bezpośrednich połączeń między Astaną a Warszawą, a także udział Polski w wystawie „EXPO-2017" . Polska wystawa została wygrała podczas EXPO-2017, w kategorii – najlepszy dizajn"

Polskie inwestycje są włożone do różnych regionów gospodarki Kazachstanu, w kraju zarejestrowanych jest 219 przedsiębiorstw z polskim udziałem. Dowodem znaczenia dla Polski handlu z Kazachstanem oraz współpracy gospodarczej i inwestycyjnej stała się przyjęta jesienią 2017 roku decyzja o otwarciu przedstawicielstwa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Astanie.

Wśród flagowych polskich inwestorów w gospodarce kazachskiej można wymienić „Polpharma" S.A.(zakład farmaceutyczny w Szymkencie) i Grupę Selena (zakład produkcji mieszanek i produktów dla izolacji cieplnej w specjalnej strefie ekonomicznej „Astana - nowe miasto").

Przewodniczący Zarządu „Polpharma", Pan Jerzy Starak jest Honorowym Konsulem Kazachstanu w Gdańśku oraz Członkiem Rady Zagranicznych Inwestorów przy Prezydencie Kazachstanu.

Obrót handlowy. Wizyta Głowy państwa w Warszawie w dniach 22-23 sierpnia 2016 r. dała silny impuls dwustronnej współpracy gospodarczej. Przede wszystkim nastąpił przełom we wzajemnym handlu (przyrost w ciągu ostatnich 2 lat wzrósł o 3 razy). Według danych za 2018 r. ten wskaźnik wyniósł 2 mlrd.248 mln euro (przyrost na 80,8%). Dla porównania: w 2017 r. wzajemny obrót handowy był 1 mlrd.243 mln. Euro (ze zwrostem na 59,5%), w 2016 r. – 779 mln.euro. Według danych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii RP, obrót handlowy za pierwszy kwartał 2019 r. wynosi 487,5 mln.euro ze wzrostem o 6,5%, w tym eksport z Kazachstanu – 394,3 mln.euro. import z Polski – 93,2 mln.euro.

Przy tym, kazachstanski export prawie w cztery razy przewyższa import z Polski (w 2018 r. eksport – 1 mlrd. 807 mln. euro z przyrostem 121,4%, import – 441 mln. euro, z przyrostem na 3,4 %) (w 2017 r. te same wskaźniki wynosili 816 mln. I 427 mln.euro, w 2016 r. -486 mln. i 293 mln.euro).

W strukturze eksportu Kazachstanu do Polski dominują surowce energetyczne, surowce i produkty przemysłu chemicznego, węglowego, hutnictwa, rolnictwa, w tym ziarna i bawełny. Główne pozycji w imporcie z Polski do Kazachstanu: urządzenia i sprzęt elektryczny, produkty chemiczne, produkty rolne, produkty spożywcze, meble, farmaceutyki.

Najważniejsze gospodarcze przedsięwzięcia w latach 2018-2019 . 20 czerwca 2018 r. w Astanie odbyło się VIII Posiedzenie Kazachstańsko-Polskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej.

W dniach 4-5 marca 2019 r. W Warszawie odbył się Kazachstańsko-Polski Forum biznesowy „Invest in Kazachstan".

4-5 марта 2019 г. в Варшаве состоялся казахстанско-польский бизнес-форум «Invest in Kazakhstan».

W wyniku wizyty Ministra Spraw Zagranicznych Kazachstanu B. Atamkulowa do Warszawy w dniu 7 maja 2019 r. trwają przygotowania nad utworzeniem kazachsko-polskiej rady biznesowej.

W AEF-2019 (Nur-Sultan, 16-17 maja 2019 r.) Wzięła udział polska delegacja pod przewodnictwem Wiceministra Przedsiębiorczości i Technologii Rzeczypospolitej Polskiej, Współprzewodniczącego Kazachsko-Polskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy gospodarczej T. Kościńskiego.

W dniach 2-3 lipca 2019 r. Odbyło się w Warszawie trzecie spotkanie kazachsko-polskiej grupy roboczej ds. Współpracy w dziedzinie transportu (delegacji kazachstańskiej przewodniczył Wiceminister przemysłu i rozwoju infrastruktury B. Kamaliew).

Współpraca kulturalna i humanitarna

Poszerzają się więzi w zakresie edukacji między dwoma krajami. Impulsem do tego stało się wejście w życie 6 czerwca 2016 r. Międzyrządowej Umowy o Współpracy w Dziedzinie Edukacji. Obecnie na polskich uczelniach studiuje ponad 1200 studentów z Kazachstanu.

W dniach 17-18 kwietnia 2018 r. w Warszawie przy wsparciu Ambasady po raz pierwszy w historii stosunków dwustronnych odbyło się Kazachstańsko-Polskie Forum poświęcone nauce i szkolnictwu wyższemu. Wzięła w nim udział liczna delegacja rektorów wyższych uczelni z naszego kraju na czele z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Kazachstanu Arynem Orsarievym i Przewodniczącym Rady Rektorów Kazachstanu, Rektorem Euroazjatyckiego Narodowego Uniwersytetu im.Gumilowa Yerlanem Sadykovym.

Ważnymi wzajemnymi inicjatywami w zakresie kultury stała się wymiana występów znanych zespołów i wykonawców muzycznych obu krajów. Tak więc w listopadzie 2016 roku w teatrach operowych Warszawy i Wrocławia odbyły się koncerty trupy kazachstańskiego teatru " Astana Ballet". Z kolei, w stolicy Kazachstanu w październiku 2015 roku wystąpiła słynna polska śpiewaczka operowa Katarzyna Mackiewicz, a we wrześniu 2017 roku - Orkiestra Symfoniczna Reprezentacyjnego Zespółu Artystycznego Wojska Polskiego. 20 listopada 2018 r. w Warszawie, w ramach festiwalu Zhania Aubakirova and the Stars, odbył się koncert fortepianowy J. Aubakirowej (fortepian) z udziałem D. Geringasa (Niemcy, wiolonczela) i E.Kulibajewa (Kazachstan, skrzypce).

W dniach 27-31 sierpnia 2018 r. odbył się polski etap Maratonu Rowerowego Almaty - Nur-Sultan - Warszawa - Paris BLIND RACE - 2018 z udziałem ekipy kazachstańskich rowerzystów - paraolimpijskich (słabowzrocznych) pod hasłem „Sport bez granic".

Od października do grudnia 2018 r. W Muzeum Gdańsku odbyła się duża wystawa z Kazachstanu „Dziedzictwo wielkiego stepu: arcydzieła sztuki jubilerkskiej" poświęconej obchodam 100. rocznicy przywrócenia niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniach 7-9 czerwca 2019 r. we Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Europy w Qazaq kuresi, w których wzięło udział 120 zapaśników z 24 krajów.

Dzieła klasyki literatury obu krajów tłumaczone są w języku kazachskim i polskim. Po wizycie Ministra Spraw Zagranicznych Kazachstanu B. Atamkulowa w Warszawie w dniu 7 maja 2019 r. rozpoczęto prace ze stroną polską nad wdrożeniem wspólnego projektu tłumaczenia dzieł literackich dziedzictwa azachstanu na język polski w ramach państwowego programu „Rukhani Zhangyru" (odrodzenie świadomości społecznej).

Ważną częścią interakcji jest współpraca w sprawach etnicznych Polaków mieszkających w Kazachstanie, które są „żywym mostem" między naszymi państwami (polska diaspora Kazachstanu liczy około 34 tys.ludności).

Coraz bardziej się rozwija współraca partnerska pomiędzy miastami Nur-Sultan i polskimi pratnerskimi miastami - Warszawą (2002) i Gdańskiem (1996). Podpisano porozumienia o współpracy między regionem Aktobe a województwem łódzkim (2016), regionem Almaty i województwem lubelskim (2018).

19 czerwca 2019 r. Mieszkaniec Kazachstanu z regionu Turkestańskiego Pan N. Abdykarimow został pierwszym obywatelem Kazachstanu, który był uchonorowany przez Prezydenta Polski A. Dudy chonorową nagrodą „Virtus et Fraternitas". Nagroda ta jest przyznawana osobom, które pomogły Polakom - „ofiarom systemów totalitarnych XX wieku", są symbolem pamięci i wdzięczności za „wybitną odwagę w ochronie ludzkiej godności i ludzkości".

Created at : 6.11.2016, 18:50, Updated at : 15.08.2019, 14:00