Współpraca dwustronna

Informacje ogólne

6 kwietnia 1992 r. zostały nawiązane stosunki dyplomatyczne.

20 marca 1994 r. została otwarta Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kazachstanie.

Od października 2000 r. działa Ambasada Kazachstanu w Polsce.

W dniu 7 czerwca 2017 r. Jego Ekscelencja Margulan Baimukhan został mianowany Ambasadorem Kazachstanu w Polsce.

W czerwcu 2017 roku Jego Ekscelencja Selim Chazbijewicz został mianowany na Ambasadora Polski w Kazachstanie.

Relacje polityczne

W stosunkach kazachstańsko-polskich nie ma fundamentalnych sprzeczności politycznych, główne podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa regionalnego i globalnego, zwalczania wyzwań i zagrożeń współczesności są bliskie lub zbieżne. Stwarza to warunki do bliższej współpracy między obu krajami w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ (Kazachstan zajmuje miejsce niestałego członka Rady Bezpieczeństwa w latach 2017-2018, z kolei Polska w latach 2018-2019).

Polska poparła główne priorytety przewodnictwa Kazachstanu w OBWE oraz kandydaturę naszego kraju przy organizacji EXPO-2017 w Astanie.

Wizyty na wyższym i wysokim szczeblu

Odbyły się trzy wizyty Prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa w Polsce (listopad 1997 r., maj 2002 r., wizyta państwowa w sierpniu 2016 r.). Wizyta Głowy państwa w Warszawie w dniach 22-23 sierpnia 2016 r. nadała istotny impuls dla relacji kazachstańsko-polskich. W wyniku negocjacji przyjęto Deklarację prezydentów o współpracy gospodarczej między Kazachstanem a Polską oraz podpisano dwie międzyrządowe umowy o współpracy w dziedzinie rolnictwa i readmisji.

Z kolei Kazachstan odwiedzili następujący prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej: Aleksander Kwaśniewski (październik 1999), Lech Kaczyński (marzec 2007) oraz Andrzej Duda (6-8 września 2017 r.). W wyniku wizyty państwowej Prezydenta A.Dudy została podpisana Karta Programu Partnerstwa „Green Bridge" oraz Porozumienie o Współpracy Gospodarczej pomiędzy Ministerstwem Gospodarki Narodowej Kazachstanu a Ministrem Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej.

18 stycznia 2018 r. Prezydent Polski A.Duda wystąpil podczas konferencji tematycznej w Nowym Jorku z udziałem Prezydenta Kazachstanu pt. „Środki budowy zaufania w obszarze nieproliferacji broni masowego rażenia" w ramach przewodnictwa Kazachstanu w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. W tym samym dniu odbyło się dwustronne spotkanie prezydentów Kazachstanu i Rzeczypospolitej Polskiej.

Spośród premierów RP Kazachstan odwiedzili Waldemar Pawlak we wrześniu 1994 r. i Leszek Miller w maju 2003 r. W czerwcu 2016 r. Sekretarz Państwa Republiki Kazachstanu Gulszara Abdykalikowa złożyła roboczą wizytę w Polsce.

W dniach 19-21 czerwca 2018 r. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego RP Paweł Soloch odwiedził Kazachstan.

Współpraca międzyparlamentarna

W polskim Parlamencie działa Polsko-Kazachstańska Grupa Parlamentarna ds. Współpracy, składająca się z deputowanych Sejmu i Senatu (56 członków). W obu izbach Parlamentu Republiki Kazachstanu są grupy ds. współpracy z Polską.

W lutym 2004 r. Polskę z roboczą wizytą odwiedził Przewodniczący Senatu Kazachstanu Orałbaj Abdykarimow. Kazachstan odwiedzili przedstawiciele Senatu RP Longin Pastusiak (kwiecień 2005), Bogdan Borusewicz (styczeń 2006) i Stanisław Karczewski (maj 2016).

W kwietniu 2013 r. oodbyła się wizyta w Kazachstanie delegacji Sejmu RP na czele z Wicemarszałkiem Jerzy Wenderlichem. W lipcu 2014 r. odbyła się rewizyta delegacji Mażylisu Parłamentu Republiki Kazachstanu na czele z Wiceprzewodniczącym Sergiejem Djaczenko. W sierpniu 2014 r. Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP Piotr Zientarski odwiedził Ałmaty i Astanę.

W dniach 8-10 maja 2018 r. Senatorzy Waldemar Kraska i Artur Warzocha odwiedzili Astanę, Kokshetau i Perwomajkę (obwód akmoliński) w Kazachstanie.

W dniach 15-17 maja 2018 r. delegacja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej złożona z 10 posłów odbyła podróż do Astany, Karagandy, wsi Perwomajka w obwodzie akmolinskim oraz wsi Ozernoje w obwodzie północnokazachstańskim w Kazachstanie.

W dniach 25-28 maja 2018 r. w posiedzeniach sesji wiosennej Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Warszawie udział wzięli Senator Parlamentu Kazachstanu Nurżan Nursipatow oraz Zastępca Kierownika Działu ds. stosunków międzyparlamentarnych i współpracy międzynarodowej Kancelarii Senatu Kazachstanu Żanna Saginowa.

W dniach 12-13 lipca 2018 Senator, Sekretarz Komisji ds. Stosunków Międzynarodowych, Obrony i Bezpieczeństwa Kazachstanu Tuleubek Mukaszew oraz Zastępca Sekretarza Generalnego Senatu Kazachstanu Jerłan Sarsembajew wzięli udział w obradach III Szczytu Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej (Warszawa).

Polscy posłowie i senatorowie w składzie misji międzynarodowych oraz jako niezależni obserwatorzy uczestniczyli w obserwacji wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Kazachstanie.

Wizyty na szczeblu ministrów spraw zagranicznych

Szefowie polityki zagranicznej RP odwiedzili Kazachstan w latach 1998, 2002 i 2010. W dniach 21-22 czerwca 2012 r. odbyła się wizyta Ministra Spraw Zagranicznych Kazachstanu Jerżana Kazychanowa w Polsce. W latach 2013-2014 Minister Spraw Zagranicznych Kazachstanu Jerłan Idrisow odbył robocze spotkania z Ministrem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Radosławem Sikorskim.

W dniu 19 stycznia 2018 r. w Nowym Jorku Minister Spraw Zagranicznych Polski Jacek Czaputowicz wziął udział w debacie ministerialnej pt. „Budowanie partnerstwa regionalnego w Afganistanie i Azji Środkowej jako modeli współzależności bezpieczeństwa i rozwoju" w ramach przewodnictwa Kazachstanu w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Współpraca między służbami konsularnymi

13 marca 2018 r. w Astanie odbyły się pierwsze konsultacje z udziałem służb konsularnych MSZ Kazachstanu i Polski.

Podstawy prawno-traktatowe

Pomiędzy Republiką Kazachstanu a Rzecząpospolitą Polską zawarto 25 umów międzynarodowych. Obecnie obowiązują 22 porozumienia międzynarodowe. W trakcie rozpatrzenia stron znajdują się projekty 14 nowych dokumentów dwustronnych, w tym dotyczących dziedziny współpracy międzyregionalnej.

Współpraca handlowo-gospodarcza

Polska jest jednym z wiodących zagranicznych partnerów gospodarczych Kazachstanu w Europie Środkowej i Wschodniej. Kazachstańsko-polski obrót handlowy stanowi ponad 80% całkowitego wolumenu wymiany handlowej pomiędzy Polską a krajami Azji Środkowej.

W strukturze eksportu Kazachstanu do Polski dominują surowce energetyczne, surowce i produkty przemysłu chemicznego, węglowego, hutnictwa, rolnictwa, w tym ziarna i bawełny. Główne pozycji w imporcie z Polski do Kazachstanu: urządzenia i sprzęt elektryczny, produkty chemiczne, produkty rolne, produkty spożywcze, meble, farmaceutyki.

Wizyta Głowy państwa w Warszawie w dniach 22-23 sierpnia 2016 r. dała silny impuls dwustronnej współpracy gospodarczej. Przede wszystkim nastąpił przełom we wzajemnym handlu. Według danych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii RP, całkowita wymiana handlowa w 2017 roku wyniosła 1 mld 242,7 mln euro, co stanowi 62,7% więcej niż w roku 2016, w tym importu z Kazachstanu - 816, 2 mln euro (wzrost o 59,5%), wywóz do Kazachstanu - 426,5 mln euro (wzrost o 53,6%).

W okresie styczeń-październik 2018 r. Obrót handlowy wyniósł 1 mld 715,7 mln euro (w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, wzrost o 63%), w tym eksport Kazachstanu - 1 mld 368,3 mln euro, import do Kazachstanu - 347,4 mln euro. Znaczny wzrost eksportu z Kazachstanu wynika z rosnących cen energii.

W naszym kraju zarejestrowanych jest 216 przedsiębiorstw z polskim udziałem. Napływ bezpośrednich polskich inwestycji do gospodarki Kazachstanu wyniósł około 200 mln dolarów, a wartość kazachskich inwestycji w Polsce szacuje się na 25,5 mln dolarów.

Wśród flagowych polskich inwestorów w gospodarce kazachskiej można wymienić „Polpharma" S.A.(zakład farmaceutyczny w Szymkencie) i Grupę Selena (zakład produkcji mieszanek i produktów dla izolacji cieplnej w specjalnej strefie ekonomicznej „Astana - nowe miasto").

20 czerwca 2018 r. w Astanie odbyło się VIII Posiedzenie Kazachstańsko-Polskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej.

Dowodem znaczenia dla Polski handlu z Kazachstanem oraz współpracy gospodarczej i inwestycyjnej stała się przyjęta jesienią 2017 roku decyzja o otwarciu przedstawicielstwa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Astanie.

Kazachstan i Polska mają znaczący potencjał tranzytowy i transportowy. Dlatego ważne jest, aby nasze kraje uczestniczyły we wspólnych projektach w ramach realizacji inicjatywy "Jeden Pas, Jedna Droga".

Dziś odległość między Chinami a Polską jest pokonywana pociągami kontenerowymi zaledwie w 11 dni. W 2017 r. one wykonały ponad 3270 połączeń kolejowych (oczekuje się, że w 2018 r. zostanie wykonane ponad 4 000 połączeń kolejowych). W związku z tym transport kolejowy konkuruje z trasami morskimi, biorąc pod uwagę znaczne skrócenie czasu przewozu.

Ale Kazachstan jest ważny dla Polski nie tylko z punktu widzenia tranzytu. Będąc państwem o sprzyjającym klimacie inwestycyjnym, nasz kraj jest gospodarczą oazą dla polskiego biznesu dla dalszej penetracji rynków azjatyckich.

Istotnymi warunkami służącymi rozwojowi wzajemnie korzystnej współpracy jest wprowadzenie od dnia 1 stycznia 2017 r. ruchu bezwizowego dla obywateli Polski oraz uruchomienie w maju 2017 bezpośrednich połączeń między Astaną a Warszawą, a także udział Polski w wystawie „EXPO-2017".

Związki kulturalne i humanitarne

Poszerzają się więzi w zakresie edukacji między dwoma krajami. Impulsem do tego stało się wejście w życie 6 czerwca 2016 r. Międzyrządowej Umowy o Współpracy w Dziedzinie Edukacji. Obecnie na polskich uczelniach studiuje ponad 780 studentów z Kazachstanu.

W dniach 17-18 kwietnia 2018 r. w Warszawie przy wsparciu Ambasady po raz pierwszy w historii stosunków dwustronnych odbyło się Kazachstańsko-Polskie Forum poświęcone nauce i szkolnictwu wyższemu. Wzięła w nim udział liczna delegacja rektorów wyższych uczelni z naszego kraju na czele z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Kazachstanu Arynem Orsarievym i Przewodniczącym Rady Rektorów Kazachstanu, Rektorem Euroazjatyckiego Narodowego Uniwersytetu im.Gumilowa Yerlanem Sadykovym.

Ważnymi wzajemnymi inicjatywami w zakresie kultury stała się wymiana występów znanych zespołów i wykonawców muzycznych obu krajów. Tak więc w listopadzie 2016 roku w teatrach operowych Warszawy i Wrocławia odbyły się koncerty trupy kazachstańskiego teatru " Astana Ballet". Z kolei, w stolicy Kazachstanu w październiku 2015 roku wystąpiła słynna polska śpiewaczka operowa Katarzyna Mackiewicz, a we wrześniu 2017 roku - Orkiestra Symfoniczna Reprezentacyjnego Zespółu Artystycznego Wojska Polskiego.

Znane dzieła literatury obu krajów zostały opublikowane w języku kazachskim i polskim. Ważną częścią współdziałań jest współpraca w zakresie mieszkających w Kazachstanie Polaków, którzy w pewnym sensie tworzą „żywy most" łączący nasze kraje (polska społeczność w Kazachstanie liczy około 34 tysięcy osób).

Created at : 6.11.2016, 18:50, Updated at : 24.08.2018, 16:55