Kazakstanin tasavallan presidentin Nursultan Nazarbajevin kirje Kazakstanin kansalle 5. lokakuuta 2018

KAZAKSTANILAISTEN HYVINVOINNIN KASVU: TULOJEN KASVU JA ELÄMÄNLAADUN PARANEMINEN

Arvoisat kazakstanilaiset!

Olemme saavuttaneet paljon itsenäisyytemme vuosina.

Luomalla nykyaikaisen edistyksellisen valtion, jonka talous kasvaa dynaamisesti, olemme turvanneet rauhan ja yhteiskuntasovun.

Olemme toteuttaneet laadullisia ja historiallisesti merkittäviä rakenteellisia, perustuslaillisia ja poliittisia uudistuksia.

Olemme onnistuneet nostamaan Kazakstanin kansainvälistä auktoriteettia ja lujittamaan sen geopoliittista roolia alueella.

Meitä pidetään vastuullisena ja haluttuna kansainvälisenä kumppanina ratkaistaessa alueellisia ja maailmanlaajuisia ongelmia.

Kazakstan on ensimmäinen IVY-maa ja Keski-Aasian maa, joka on valittu maailmannäyttelyn pitopaikaksi (EXPO-2017).

Rakensimme uuden pääkaupungin, Astanan, josta on tullut Euraasian finanssi-, liiketoiminta-, innovaatio- ja kulttuurikeskus.

Maan väkiluku on yli 18 miljoonaa ja elinajanodote 72,5 vuotta.

Olemme rakentaneet lujan taloudellisen perustan.

20 viime vuoden aikana suorat ulkomaiset investoinnit Kazakstaniin nousivat 300 miljardiin Yhdysvaltain dollariin.

Talouden kukoistuksen perusta, pk-sektori, kehittyy hyvin. Maailmanpankin Doing Business-raportissa Kazakstan sijoittui 36:ksi 190 maan joukossa.

Olemme aina reagoineet oikealla hetkellä ulkoisiin haasteisiin ja olleet valmiit vastaamaan niihin.

Tähän liittyen olen esittänyt maan modernisoinnin vaatimia ohjelmallisia aloitteita. Niiden toteuttamisesta riippuu maan kehityksen jatkuminen.

Strateginen tavoitteemme on kuulua maailman 30 kehittyneimmän maan joukkoon vuonna 2050.

Vuonna 2014 aloimme toteuttaa kattavaa infrastruktuurin modernisoinnin ohjelmaa Nurly Zholia [Нұрлы жол].

Kolme vuotta sitten julkistettiin Kansakunnan suunnitelma 100 konkreettista askelta, jonka jälkeen ryhdyimme toteuttamaan Kolmannen modernisoinnin ohjelmaa. Sen päätavoitteena on uusi talouskehityksen malli, joka turvaa Kazakstanin kilpailukyvyn globaaleilla markkinoilla.

Maamme vakaa kehitys antaa hyvät perusteet odottaa elintason nousevan entisestään.

Olemme valmiit ratkaisemaan uusia tehtäviä.

Arvoisat maanmiehet!

Viime aikoina ovat voimistuneet kansainväliset poliittiset ja taloudelliset uudistusprosessit.

Maailma on voimakkaassa muutoksessa.

Globaalin turvallisuuden järjestelmän ja kansainvälisen kaupankäynnin käytäntöjen ikuisiksi luullut perustukset sortuvat.

Uudet teknologiat, robotisointi ja automatisointi koventavat työresursseihin ja inhimillisen pääoman laatuun kohdistuvia vaatimuksia.

Finanssijärjestelmän arkkitehtuuri kokee täydellisen uudistumisen. Osakekursseihin puhalletaan uutta ilmaa, ja kuplan puhkeaminen saattaa aiheuttaa seuraavan finanssikriisin.

Tänä päivänä globaalit ja paikalliset ongelmat kietoutuvat yhteen. Näissä oloissa vastauksena haasteisiin ja valtion menestyksen takeena on sen tärkeimmän rikkauden, ihmisen, kehitys.

Maan hallituksen, jokaisen valtion viraston ja valtionyhtiön johtajan on muutettava suhtautumistaan työhön. Etusijalle työssä on asetettava kazakstanilaisten hyvinvoinnin kasvu.

Tämä on se mittapuu, jolla ryhdyn arvioimaan henkilökohtaista tehokkuutta ja soveltuvuutta virkatehtävien hoitoon.

* * *

Kazakstanilaisten hyvinvointi riippuu ennen muuta tulojen ja elämänlaadun vakaasta kasvusta.

I VÄESTÖN TULOJEN KASVU

Tulot kasvavat, kun ihminen on työteliäs, osaa ammattinsa ja saa työstään ansaitsemaansa palkkaa, tai kun hänellä on mahdollisuus ryhtyä yrittäjäksi ja hän osaa kehittää yritystoimintaansa.

Vain yhteisin ponnistuksin voimme luoda Yleisen työn yhteiskunnan.

Ensiksi annan hallitukselle tehtäväksi korottaa minimipalkan 1.1.2019 alkaen puolitoistakertaiseksi 28 000 tengestä 42 000 tengeen.

Korotus koskee 1 300 000 henkilöä kaikilla toimialoilla ja yrityksissä omistusmuodosta riippumatta.

Korotus tulee 275 000 budjettilaitoksen työntekijälle, joiden palkka nousee keskimäärin 35 prosenttia.

Näihin korotuksiin budjetoidaan 96 miljardia tengeä vuosittain 2019–2021.

Minimipalkkaa ei kuitenkaan sidota vähimmäistoimeentuloon. Korotetusta minimipalkasta tulee työstä maksettavan palkan kasvun katalysaattori koko talouden mitassa.

Toivoakseni suuryritykset tukevat aloitettani korottamalla matalapalkkatyöläisten palkkoja.

Toiseksi on muodostettava vakaat lähteet liiketoiminnan kasvulle ja tuettava yksityisiä investointeja ja edistettävä markkinavapautta.

Liiketoiminta luo uusia työpaikkoja ja turvaa tulot kansan suurelle osalle.

ENSIMMÄINEN. Liiketoiminnan tiekartta 2020 -ohjelma käynnistettiin jo vuonna 2010.

Maakuntamatkoillani vakuutuin sen tehokkuudesta.

Ohjelman soveltamista tulee jatkaa vuoteen 2025.

Sen toteuttamiseen on varattava vuosittain 30 miljardin tengen lisärahoitus.

Sillä saadaan kolmen vuoden aikana luotua vähintään 22 000 uutta työpaikkaa, 224 miljardia tengeä verotuloja ja tuotannon lisäystä 3 triljoonalla tengellä.

TOINEN. On ryhdyttävä päättävästi kehittämään kilpailua taloudessa ja panemaan kuriin kuntien perimät asumisen käyttömaksut ja luonnollisten monopolien hinnoittelu.

Kunnallisteknisissä palveluissa ja luonnollisten monopolien sääntelyssä tariffien asettaminen ja kuluttajilta kerättyjen varojen käyttö ei ole vielä läpinäkyvää.

Monopolien investointivelvoitteita ei valvota riittävän tehokkaasti.

Hallituksella on kolme kuukautta aikaa perehtyä tähän kysymykseen ja uudistaa kilpailuviraston toiminta lisäämällä merkittävästi kilpailua tukevia toimia.

Tämä on tärkeää, koska tilanne johtaa liiketoiminnan kulujen kasvuun ja väestön reaalitulojen alenemiseen.

KOLMAS. On lisättävä liiketoiminnan suojelua mielivaltaiselta hallinnolliselta sääntelyltä ja uhkauksilta rikosoikeudellisilla seurauksilla.

Annan tehtäväksi 1. tammikuuta 2019 mennessä nostaa kynnystä soveltaa rikosoikeudellista vastuuta verorikkomuksista 50 000 tengeen kuukausitasolla ja nostaa sakkomaksua.

Myös taloustutkimuksia tekevä laitos on uudistettava siirtämällä sen tehtävät finanssivalvontakomitealle, jonka tulee keskittyä ennen muuta varjotalouden torjuntaan.

Meidän on luovuttava taloudessa käteisen käytöstä. Tähän ei päästä pelkästään painostamalla vaan myös kannustamalla esimerkiksi tilisiirtojen ja korttimaksujen käyttöön liiketaloudessa.

Vero- ja tullilaitoksen tietojärjestelmien integroinnin saattaminen päätökseen parantaa virkavaltaisen hallinnon läpinäkyvyyttä.

Hallituksen on tartuttava tehokkaisiin toimiin harmaan talouden vähentämiseksi vähintään 40 prosenttia kolmessa vuodessa.

Annan tehtäväksi toteuttaa 1. tammikuuta 2019 veroarmahdus pk-yrityksille, jos veron pääoma maksetaan. Näin pk-yritykset pääsevät jatkamaan puhtaalta pöydältä.

NELJÄS. Vientipainotteisen teollisuustuotannon tulee olla talouspolitiikan keskiössä. Maan hallituksen on keskityttävä jalostuksessa toimivien vientiyritysten tukemiseen.

Emme voi jatkaa passiivista kauppapolitiikkaa.

Kauppapolitiikan on oltava energistä tavaroidemme markkinoinnin tehostamiseksi alueellisilla ja maailman markkinoilla.

Samalla on autettava yrityksiämme laajentamaan kulutustavaroiden tarjontaa ja kehittämään niin sanottua arkituotteiden taloutta.

Tämä on tärkeää sekä vientipotentiaalin realisoinnille että kotimaisten tuotteiden tarjonnalle kotimaan markkinoilla.

Annan maan hallitukselle tehtäväksi kohdistaa 500 miljardin tengen lisäraha jalostusteollisuuteen ja jalosteiden vientiin kolmen seuraavan vuoden aikana.

Kansallispankille annan tehtäväksi tarjota pitkäaikainen vähintään 600 miljardin tengen likviditeetti kärkihankkeiden luototukseen.

Hallituksen on yhteistyössä Kansallispankin kanssa valvottava tiukasti näiden varojen tarkoituksenmukaista käyttöä.

Prosessiluonteisten suurhankkeiden toteuttamiseksi on perustettava jalostustoimialoille tehtävien suorien investointien rahasto, jonka toimintaperiaatteena olisi yhteisrahoitus ulkomaisten kumppaneiden kanssa.

Myöskin kuljetus- ja logistiikkapalvelujen sekä muiden palvelualojen kehittäminen vaatii työskentelemään enemmän.

Erityinen huomio tulee kiinnittää maahan suuntautuvan ja kotimaisen matkailun kehittämiseen hyödyntäen rikasta luonto- ja kulttuuripotentiaaliamme.

Hallituksen tulee hyväksyä nopeutetussa aikataulussa matkailualan kehittämisohjelma.

VIIDES. On hyödynnettävä täysimääräisesti maataloustoimialojen tuotantopotentiaali.

Tärkein tehtävä on lisätä työn tuottavuus ja maataloustuotteiden vienti 2,5-kertaiseksi vuoteen 2022 mennessä.

Kaikki valtion tukitoimet on suunnattava modernin maataloustekniikan saamiseksi maahan.

Meidän on hyödynnettävä toimialan hallinnan parhaita käytäntöjä ottamalla käyttöön joustavia ja toimivia standardeja sekä houkuttelemalla mukaan "harmaita päitä", toisin sanoen arvostettuja ulkomaisia maatalouden asiantuntijoita.

Maatalousyrittäjille on järjestettävä laajamittaista uusien tilanhoitotapojen koulutusta.

Annan hallitukselle tehtäväksi kolmen tulevan vuoden aikana varata tätä tarkoitusta varten vähintään 100 miljardin tengen vuotuisen lisärahan.

KUUDES. Erityinen huomio on kiinnitettävä innovaatio- ja palvelualojen kehittämiseen.

Ennen muuta on turvattava sellaisten "tulevaisuuden talouden" alojen kehitys kuin vaihtoehtoinen energiantuotanto, uudet materiaalit, biolääketiede, suuret tietoaineistot [big data], esineiden internet, tekoäly, lohkoketju yms.

Juuri näistä riippuu tulevaisuudessa maamme paikka ja rooli globaalissa maailmassa.

Annan hallitukselle tehtäväksi suunnitella yhteistyössä Nazarbajevin yliopiston kanssa alakohtaiset erityisohjelmat, joissa määritellään konkreettiset toteutushankkeet.

Yhtenä hankkeena voisi olla tekoälyteknologiaa kehittävän tieteellisen tutkimuslaitoksen perustaminen yliopiston yhteyteen.

SEITSEMÄS. On vahvistettava finanssisektorin roolia reaalitalouden kehittämisessä ja turvattava makrotalouden vakaus.

Ihmisten suurimpia huolenaiheita ovat tällä hetkellä hintojen nousu, lainan saanti ja pankkien vakaus.

Kansallispankin on vihdoin ryhdyttävä yhdessä hallituksen kanssa ratkaisemaan systemaattisesti finanssi- ja reaalisektorin tervehdyttämiseen liittyviä kysymyksiä ja tekemään kokonaisvaltaista politiikkaa inflaation torjumiseksi.

Nykyisessä tilanteessa on kriittisen tärkeää lisätä luottorahoitusta, erityisesti luotonantoa jalostusteollisuudelle ja pk-yrityksille.

On myös tehostettava eläkevarojen käyttöä ja sosiaalivakuutusturvan rahoitusta ja hallintaa sekä kehitettävä vaihtoehtoisia rahoitusinstrumentteja, kuten arvopaperimarkkinoita, vakuutusalaa ja muita.

Kansainvälisellä Astanan finanssikeskuksella on tärkeä rooli ulkomaisten investointien ja pääoman hankkimisessa liike-elämälle. Olemme perustaneet tätä varten finanssivalvontalaitoksen, erikoistuomioistuimen ja pörssin.

Kaikkien valtion viranomaisten ja kansallisten yritysten tulee käyttää aktiivisesti tätä alustaa ja edistää sen nopeaa käyttöönottoa ja kehitystä.

* * *

Lueteltujen toimenpiteiden toteutuminen nostaa kazakstanilaisten tuloja palkkojen nousun ja uusien työpaikkojen myötä.

Näiden prosessien tulee olla jatkuvasti hallituksen huomion keskipisteessä.

II ELÄMÄNLAADUN KOHOTTAMINEN

Toisena hyvinvoinnin tekijänä on elintason nousu.

Koulutuksen, terveydenhoidon ja asunnon laatu ja saatavuus sekä asumismukavuus ja turvallisuus koskevat jokaista kazakstanilaista perhettä.

Tähän liittyen hallituksen on muutettava budjetoinnin priorisointia siirtämällä painopistettä sosiaalisektoriin, turvallisuuteen ja infrastruktuuriin.

ENSIMMÄINEN. Koulutuksen, tutkimuksen ja terveydenhuollon rahoitusta kaikista lähteistä on lisättävä viiden vuoden kuluessa 10 prosenttiin ВKT:stä.

Rahoitus on kohdennettava sellaisten uudistussuunnitelmien toteuttamiseen, jotka parantavat merkittävästi väestölle tarjottavien palvelujen laatua.

TOINEN. On parannettava radikaalisti varhaiskasvatuksen laatua. Ajattelun peruselementit, älyllisyys, luovuus ja uudet taidot muodostuvat varhaislapsuudessa.

Painotus koulutuksessa on siirtymässä luovuuden ja kriittisen ajattelun, vuorovaikutustaitojen ja ryhmätyöskentelytaitojen kehittämiseen.

On välttämätöntä tarkistaa varhaiskasvatuksessa toimivien pätevyysvaatimuksia, opetusmenetelmiä sekä lastentarhanopettajien ja muiden päiväkodeissa työskentelevien palkanmaksujärjestelmää.

Opetus- ja tiedeministeriön on yhteistyössä paikallishallinnon elinten, akimatien, kanssa laadittava kuluvan vuoden aikana asianmukainen tiekartta.

KOLMAS. Perusasteen koulutuksessa päätehtävät on määritelty, ja tässä vaiheessa onkin keskityttävä niiden toteuttamiseen.

Nazarbajevin mukaan nimettyjen lahjakkaiden lasten koulujen opetusjärjestelmästä ja opetusmenetelmistä on tehtävä yhtenäinen, kaikille valtionkouluille soveltuva standardi. Tämä on viimeinen vaihe kouluopetuksen uudistamisessa.

Osaamisen arviointijärjestelmä on saatettava vastaamaan kansainvälisiä standardeja.

Jo peruskoulussa on tärkeää tehdä ammatillista diagnostiikkaa ja ohjata lapsia ammatteihin, joissa työvoiman kysyntä on suurinta. Näin voidaan viitoittaa yksilöllinen opintopolku ja keventää sekä opiskelijan että opettajan kuormitusta.

Lasten turvallisuuden takaamiseksi annan tehtäväksi varustaa kaikki koulut ja päiväkodit videovalvontajärjestelmällä, tehostaa koulupsykologien työtä toteuttaa muita asiaankuuluvia toimenpiteitä.

Koulutuksen saatavuuden parantamiseksi annan hallitukselle tehtäväksi varata tasavallan budjetista 50 miljardin tengen lisärahan vuosina 2019–2021 alueille, joissa oppilaspaikkojen puute on suurin ja joissa ongelmana on kolmivuoro-opetus ja vaaralliset koulurakennukset.

NELJÄS. Mielestäni seuraavana vuonna on laadittava ja hyväksyttävä laki pedagogin virasta.

Siinä on säädettävä kaikista kannustimista opettajille ja varhaiskasvatuslaitosten kasvattajille sekä työkuorman vähentämisestä, yllätystarkastusten ja epätyypillisten työtehtävien poistamisesta.

VIIDES. Korkeakouluopetuksessa nostetaan opetuksen laatuvaatimuksia.

Olemme lisänneet apurahojen lukumäärää, nyt on tullut aika lisätä vastuuta.

Ensisijainen kriteeri arvioitaessa korkeakoulun tasoa on valmistuneiden työllistyminen opintojen päätyttyä, heidän sijoittumisensa korkeasti palkattuun työhön.

Korkeakouluja on laajennettava.

Korkeakoulumarkkinoille saavat jäädä vain ne, jotka tarjoavat korkealaatuista opetusta. On tärkeää kehittää kumppanuutta johtavien kansainvälisten yliopistojen kanssa ottamalla opettajiksi parhaita ulkomaisia huippujohtajia, kuten Nazarbajevin yliopistossa on tehty.

Mielestäni on välttämätöntä perustaa nykyisen koulutusinfrastruktuurin pohjalta uusi alueellinen korkeakouluinstituutio Nazarbajevin yliopiston malliin.

KUUDES. Terveyspalvelujen laatu on väestön sosiaalisen hyvinvoinnin avaintekijä.

Ennen muuta on parannettava perusterveydenhuollon palveluja, erityisesti maaseudulla.

Perusterveydenhuollon työntekijöiden kannustuksena annan tehtäväksi 1. tammikuuta 2019 alkaen korottaa vaiheittain 20 prosentilla niiden terveysasemien työntekijöiden palkkaa, jotka ovat ottaneet käyttöön uusia menetelmiä sairauksien hoidossa.

Tähän tarkoitukseen käytetään ensi vuonna 5 miljardia tengeä.

1. tammikuuta 2019 kaikkien poliklinikoiden ja sairaaloiden on siirryttävä terveydenhuollon asiakirjojen sähköiseen käsittelyyn.

Tämän ansiota voimme vuoteen 2020 mennessä kirjoittaa sähköiset terveyskortit koko väestölle, poistaa jonot ja byrokratian sekä parantaa palvelujen laatua.

Vuonna 2019 on ryhdyttävä rakentamaan kansallista syöpäkeskusta Astanaan hyödyntämällä toiminnassa olevien kardiologisten ja neurokirurgisten laitosten kokemusta. Tällä tavalla pelastamme monia ihmishenkiä.

SEITSEMÄS. Alueellisella tasolla on löydettävä keinoja parantaa laajan yleisön mahdollisuuksia harrastaa urheilua ja liikuntaa.

Annan maan hallitukselle ja paikallisille johtajille tehtäväksi rakentaa vähintään 100 liikunta- ja kuntoilukeskusta.

On käytettävä tehokkaasti myös toiminnassa olevia urheilulaitoksia, erityisesti kouluissa, sekä varustettava pihoja, puistoja ja aukioita urheilun harrastamiseen.

KAHDEKSAS. Kansanterveys on valtion prioriteeteista tärkein. Se tarkoittaa, että kazakstanilaisten on voitava kuluttaa laadukkaita tuotteita.

Tällä hetkellä meillä ei ole kattavaa politiikkaa väestön suojelemiseksi huonolaatuisilta ja terveyttä ja henkeä vaarantavilta tuotteilta ja palveluilta.

Annan hallitukselle tehtäväksi panna tämä asia kuntoon.

Seuraavana vuonna aloittaa toimintansa tavaroiden ja palvelujen laatua ja turvallisuutta valvova valtion komitea. Sen toimialaan tulee pääasiassa kuulumaan elintarvikkeiden, lääkkeiden, juomaveden, lastentarvikkeiden ja terveyspalvelujen laaduntarkastus. Työtä varten on perustettava moderneja laboratorioita ja koulutettava päteviä spesialisteja.

Tällöin on institutionalisoitava ja käytettävä aktiivisesti kuluttajajärjestöjä.

Liike-elämää tuetaan aina, mutta ihminen, hänen oikeutensa ja terveytensä ovat tärkeämpiä.

Valtio on hallinnollisten esteiden alentamiseksi luopunut monenlaisista tarkastuksista, lupamenettelyistä ja vastaavista asioista. Siksi myös elinkeinoelämän on otettava vastuuta tarjolla olevien tuotteiden ja palvelujen laadusta ja turvallisuudesta.

Kaiken kaikkiaan yritykset eivät voi ajatella vain voittoa vaan niiden on yhdessä valtion kanssa huolehdittava kansalaistemme turvallisuudesta ja viihtyvyydestä.

* * *

Laadukkaiden sosiaalipalvelujen ohella väestölle on tarjottava laajat mahdollisuudet asumisolojen parantamiseen ja viihtyisään ja turvalliseen asumiseen kaikissa maamme väestökeskuksissa.

III VIIHTYISÄN ASUINYMPÄRISTÖN LUOMINEN

Viihtyisyys merkitsee ennen muuta asunnon saantia, kaunista ja turvallista ympäristöä, asumiseen ja työssäkäyntiin houkuttelevaa taajamaa ja laadukasta infrastruktuuria.

ENSIMMÄINEN. Laadukkaiden asuntojen riittävä tarjonta.

Nurly zher -ohjelmamme on antanut kunnon sysäyksen asuntojen rakentamiselle.

Vasta käynnistetty mittava ohjelma 7–20–25 lisää asuntolainojen saatavuutta.

Annan tehtäväksi paikallisille johtajille kehittää ratkaisu, jolla paikallisesta budjetista tuetaan asuntolainan ensimmäisten erien maksua.

Tällaisten asuntosertifikaattien myöntäminen lisäisi opetus- ja kasvatusalan ja terveydenhuollon ammattilaisten, poliisien ja muiden alueen tarvitsemien asiantuntijoiden mahdollisuuksia saada asuntolaina.

Suurkaupungeissa on lisättävä vuokra-asuntojen tuotantoa sosiaalisesti haavoittuvimmalle väestönosalle.

Näillä toimenpiteillä saadaan parannettua yli 250 000 perheen asumisoloja.

Teknisen infrastruktuurin rakennuttaminen korkean rakennustiheyden alueille valtion rahoituksella auttaa viidessä vuodessa parantamaan 650 000 perheen eli yli 2 miljoonan kansalaisen asuinoloja.

TOINEN. On otettava käyttöön uusia alueellisen kehityksen menetelmiä.

Tänä päivänä johtavien maiden talouksissa suurimmaksi osaksi edustettuina ovat miljoonakaupungit.

Yli 70 prosenttia maailman BKT:sta tuotetaan kaupungeissa.

Meille on muodostunut historiallisesti omanlainen maatalousvaltainen talousmalli, joka toimi yhden tehtaan kaupunkien ja pienten aluekeskusten varassa.

Siksi 18 miljoonan asukkaan maalle kolme miljoonakaupunkia, joista kaksi on syntynyt itsenäisen Kazakstanin vuosina, on suuri saavutus.

Astana ja Almaty tuottavat jo 30 prosenttia maan BKT:sta.

Kaupunkien infrastruktuuri ei kuitenkaan vastaa aina tuotantolaitosten ja väestön nopeasti kasvavia tarpeita.

Olemme viime vuosien aikana rakentaneet Nurly zhol -ohjelmaan sisältyviä valtakunnallisesti merkittäviä infrastruktuurikohteita.

Vuodesta 2015 lähtien on rakennettu ja kunnostettu 2400 kilometriä autoteitä. Työ jatkuu, ja vuoteen 2020 mennessä otetaan käyttöön vielä 4600 kilometriä uusia teitä.

Nyt on kehitettävä systemaattisesti alueellista ja kaupunki-infrastruktuuria.

Kohderahoitusta on lisätty tänä vuonna seuraavasti: paikallisteihin 150 miljardia tengeä ja maaseudun vesihuoltoon 100 miljardia tengeä.

Paikallisten akimojen on keskityttävä ratkaisemaan alueiden vaikeimpia ongelmia näillä määrärahoilla.

Maan hallituksen puolestaan on paneuduttava systemaattisesti tähän tehtävään, muun muassa luetteloitava muut infrastruktuurikohteet, arvioitava hankkeet ja etsittävä niiden rahoituslähteet.

Uusien koulujen, päiväkotien ja sairaaloiden rakentaminen on synkronoitava asutustaajamien kehityssuunnitelmien kanssa sekä on luotava edellytykset sektorin rahoitukselle yksityisellä pääomalla.

Samalla on vaiheittain siirryttävä mallista infrastruktuuri ihmisten luo malliin ihmiset infrastruktuurin luo.

Se vauhdittaa väestökeskusten kasvua ja nostaa budjettirahojen käytön tehokkuutta.

Jokaisen alueen ja suurkaupungin kehityksen tulee perustua omaan kestävään talouskasvuun ja työllisyyden kasvuun omia kilpailuvaltteja käyttäen.

Tähän liittyen on kehitettävä alueellisten standardien järjestelmä sovellettavaksi erilaisissa taajamissa keskuskylistä valtakunnallisesti merkittäviin kaupunkeihin.

Standardin tulee sisältää konkreettiset tiedot julkishyödykkeiden ja julkisten palvelujen valikoimasta ja saatavuudesta sekä tiedot liikenne-, kulttuuri- ja urheiluinfrastruktuurin, liiketoiminnan, tuotantotoiminnan ja digitaalisesta infrastruktuurista ja muusta.

On työskenneltävä enemmän ekologisen tilanteen parantamiseksi koskien muun muassa vaarallisia jätteitä, maaperän ja maanpinnan tilaa, ilmakehää, jätteen kierrätystä sekä kehitettävä ympäristöseurannan online-järjestelmiä, joihin on vapaa pääsy.

Erityisesti on kiinnitettävä huomiota esteettömän ympäristön kehittämiseen liikuntaesteisille henkilöille.

Annan tehtäväksi 1. syyskuuta 2019 mennessä laatia vuoteen 2030 ulottuvan maan Alueellisen ja spatiaalisen kehityksen ennustekaavion, josta seurataan maan hallitua urbanisaatiota.

Asian käytännön puolen ratkaisemiseksi annan tehtäväksi valmistella Alueiden kehittämisen ohjelman, joka on voimassa vuoteen 2025 ja jossa määritellään konkreettiset toimenpiteet, hankkeet ja rahoitustarve.

Alueellisen kehityksen pääkohdat on otettava huomioon valtion talousohjelmissa Nurly zholissa ja Nurly zherissa ja niiden voimassaoloa on jatkettava vuoteen 2025. Ensimmäisessä ohjelmassa on keskityttävä liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen, toisessa kunnallisten laitosten ja asuntojen rakentamiseen.

Näille ohjelmille on annettava "toinen mahdollisuus".

Lainvalvojien toiminnassa on toteutettava syviä ja laadullisia muutoksia.

Turvallisuus on elämänlaadun erottamaton osa.

Sisäasiainhallinnon työntekijät ovat "eturintamassa" taistelussa rikollisuutta vastaan kansalaisia suojellessaan – usein henkensä uhalla.

Toisaalta yhteiskunta odottaa lainvalvontaelimien, ennen muuta poliisin, työltä perinpohjaisia parannuksia.

Annan tehtäväksi maan hallitukselle yhdessä Presidentin hallinnon kanssa hyväksyä Sisäasiainhallinnon elinten modernisoinnin tiekartan.

Uudistukset pitää käynnistää jo 1. tammikuuta 2019.

Ensiksi on optimoitava sisäasiainhallinnon henkilömäärä ja poistaa poliisilta epätyypilliset tehtävät.

Vapautuvilla varoilla on korotettava poliisimiesten palkkaa sekä ratkaistava heidän asumiseensa liittyvät ja muut sosiaaliset kysymykset.

Toiseksi on vakiinnutettava uusi poliisistandardi ja muutettava urakehitysjärjestelmää sekä henkilöstön koulutusta poliisiakatemioissa ja valmistuneiden työllistämistä.

Kaikkien työntekijöiden on annettava uusi näyttö pätevyydestä. Toimessa tai virassa saavat jatkaa vain parhaat.

Kolmanneksi on otettava käyttöön uusia nykyaikaisia malleja toiminnasta väestön kanssa ja muutettava radikaalisti poliisin työn arviointikriteereitä.

Poliisityön luonne on muutettava palvelevaksi.

Kansalaiset on saatava luottamaan siihen, että poliisi ei rankaise vaan auttaa vaikeassa tilanteessa.

Kaupunkien ja maaseudun poliisilaitoksilla on luotava huomaavainen vastaanottoympäristö väestön neuvontapalvelukeskusten tapaan.

Kaikki Kazakstanin kaupungit on varustettava yleisen turvallisuuden valvontajärjestelmillä.

Poliisityötä tulee voida arvioida ennen muuta yleisön tunteman luottamuksen tasolla ja väestön turvallisuudentunteella.

NELJÄS. Oikeusjärjestelmän modernisoinnin jatkaminen.

Viime vuosien aikana on tehty paljonkin, mutta tärkein tehtävä, yleisön vankka luottamus oikeusistuimiin, on yhä ratkaisematta.

Oikeusvaltioperiaate on kuitenkin uudistustemme menestyksen avaintekijä.

Ensiksikin tuomioistuinten työssä on jatkettava nykyaikaisten toimintamallien ja uusimpien sähköisten palvelujen käyttöönottoa.

Vuosittain neljä miljoonaa kansalaistamme on oikeudessa kantajana tai vastaajana. Mitä voimien ja varojen tuhlausta!

On vähennettävä turhia oikeudenkäyntejä, joissa tuhrataan aikaa ja resursseja.

Asiat, jotka aiemmin vaativat henkilökohtaista läsnäoloa, voidaan nyt käsitellä asianosaisten poissa ollessa.

Toiseksi on luotava edellytykset oikeusjärjestelmässä työskentelevien laadukkaalle kehittymiselle ja henkilöstön uusiutumiselle sekä kannustettava parhaita juristeja hakeutumaan tuomareiksi.

Kolmanneksi on luotava ymmärrettävä ja ennustettava oikeuskäytäntö erityisesti sovellettavaksi yritysten ja viranomaisten välisiin riita-asioihin sekä estettävä mahdollisuudet vaikuttaa asiattomasti tuomareihin.

Annan korkeimmalle oikeudelle tehtäväksi suunnitella yhdessä hallituksen kanssa vuoden loppuun mennessä asianmukaiset toimenpiteet.

* * *

Tärkein rooli minkä tahansa uudistuksen toteuttamisessa on sopivan kokoisella ja tehokkaalla valtiokoneistolla, jonka on tarkasteltava kaikkea toimintaansa kansan hyvinvoinnin kannalta.

IV KANSALAISTEN TARPEISIIN SUUNTAUTUVA VALTIOKONEISTO

Millaisia muutosvaatimuksia uusi aika asettaa valtiokoneistolle?

ENSIMMÄINEN. Valtion toimielinten toiminnan radikaali tehostaminen.

Laadukkuudesta on tultava valtion virkamiehen uusi elämäntyyli ja itsensä kehittämisestä hänen pääperiaatteensa.

Uuden tyylin virkamiesten on lyhennettävä välimatkaa valtion ja kansalaisyhteiskunnan välillä.

Tämän edellytyksenä on jatkuva palautteen saaminen, elävä keskustelu valtion politiikan konkreettisista toimista ja tuloksista ja niiden selvittäminen ihmisille.

Valtionhallinnon akatemian on yhdessä Nazarbajevin yliopiston kanssa laadittava Uuden tyylin johtajan valmennusohjelma sekä täydennyskoulutuskursseja johtotehtäviin hakeutuville.

Yksityissektorilta on etsittävä ammattilaisia, joilla on kokemusta työstä parhaissa ulkomaisissa yhtiöissä tai jotka ovat saaneet koulutuksen maailman johtavissa yliopistoissa.

Tänä vuonna olemme neljässä valtion virastossa ottaneet käyttöön uuden palkkamallin.

Kaikista pilottiprojekteista on saatu hyviä tuloksia.

Kiinnostus valtion virkoihin on kasvanut erityisesti alueellisella tasolla.

Optimoimalla tehottomia kustannuksia ja vähentämällä johtohenkilöstöä on saatu alemman ja keskitason työntekijöiden palkkoja nostettua 2–2,5-kertaiseksi.

Henkilöstön vaihtuvuus on puolittunut. Yksityissektorilta tulevien korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden määrä on kolminkertaistunut. Heidän joukossaan on huippuyliopistoista valmistuneita.

Valtionvirkojen hoitoa ohjaavassa toimistossa kilpailu keskusjohdon viroista kovenee – yhteen virkaan on nyt 28 hakijaa ja alueyksiköissä 60 hakijaa yhteen virkapaikkaan.

Mangistauskin alueen hallituksen, akimatin, yhteen hallituspaikkaan on nyt 16 tulijaa ja oikeusministeriön virkaan keskimäärin 13 tulijaa.

Astanassa pelkästään valtion ja yksityisen sektorin kumppanuusprojektien uudella rahoitusmallilla on saatu säästöä yli 30 miljardia tengeä.

Siirtymävaiheessa uuteen palkkamalliin olen antanut valtionvirastojen johtajille oikeuden tehdä budjettipäätöksiä.

He saavat käyttää säästyneet varat virkamiesten palkkojen korotukseen.

Tällä hetkellä monet valtionvirastot haluavat siirtyä uuteen palkkamalliin.

Tärkeintä on ymmärtää, että kyse ei ole vain palkkojen mekaanisesta korottamisesta, vaan että korotus tulee virastojen työn tehokkuuden lisääntymisestä.

Annan tehtäväksi valvoa, että palkankorotukset kompensoidaan optimoimalla ja säästämällä budjettimenoja, muun muassa hallintoyksiköiden menoja.

Projektin onnistumisen takaamiseksi on vältettävä muodollisuutta ja tasapalkkaa.

TOINEN. Tänä haastavana aikana on pyrittävä saamaan maksimaalinen hyöty jokaisesta budjetoidusta tengestä.

Tarkastusten perusteella voi päätellä, että joissakin tapauksissa rakennushankkeen hintaa on nostettu jo suunnitteluvaiheessa.

Jotkin hankkeet on jätetty kesken tai ne ovat olleet alun alkaen toteutuskelvottomia.

Jos annettuun tehtävään suhtaudutaan vastuullisesti, niin säästöä tulee satoja miljardeja tengejä budjettirahaa, joka voidaan kohdentaa väestön todellisiin tarpeisiin.

Hallituksen on ryhdyttävä systemaattisesti optimoimaan varojen käyttöä ja säästämään budjettirahaa poistamalla tehottomat ja väärin ajoitetut menot.

KOLMAS. Jatketaan aktiivista korruptiontorjuntaa.

Ensiksi on pyrittävä vähentämään suoria kontakteja valtion virkamiesten ja kansalaisten välillä asiakaspalvelussa.

Yhtenä ihmisten huolenaiheena ovat byrokraattiset menettelyt maanomistussuhteissa ja rakentamisessa.

Tällä alueella ei ole läpinäkyvyyttä eikä informaatio ole vapaasti väestön ja yritysten saatavilla.

Annan tehtäväksi luoda yhtenäinen kiinteistötietokanta.

Tähän asiaan on saatava järjestys ja maa on luovutettava todellisille sijoittajille!

Tämä on vain yksi esimerkki.

Vastaava työ pitää tehdä kaikissa muissa ihmisten ja yrityselämän kritiikin kohteissa.

Vuonna 2019 valtion palveluista on sähköistettävä 80 prosenttia ja vuonna 2020 vähintään 90 prosenttia.

Tätä varten on nopeutetussa aikataulussa uudistettava laki valtion palveluista.

Toiseksi on ratkaistava, mikä on toimitusjohtajan henkilökohtainen vastuu alaisen rikottua korruptiosäädöksiä.

Rehellisellä virkamiehellä ei kuitenkaan pidä olla syytä pelätä tarkastuksia.

Kolmanneksi on levitettävä pääkaupungin kokemusta korruptionvastaisen strategian toteuttamisesta Korruptiosta vapaat alueet -hankkeissa.

NELJÄS. Hallituksen ja kaikkien valtionelinten työssä on vähennettävä muodollisuutta ja byrokratiaa.

Viime aikoina hallituksen ja valtion virastojen ja laitosten pitkien istuntojen ja kokousten määrä on moninkertaistunut, samoin asiakirjatuotannon määrä.

Joinakin päivinä maan hallitus kokoustaa paikallishallinnon johtajien ja varajohtajien kanssa seitsemän kertaa päivässä.

Milloin he ehtivät tehdä työtä? Tällaiselle ilmiölle on tehtävä loppu ja asiat on pantava kuntoon.

Ministereille ja akimoille on annettava vapaus päättää asioista, ja heidän on otettava konkreettisia velvoitteita ja tehtävä selkoa niiden toteutumisesta.

Lähtökohdaksi otetaan maan Strategisen kehityksen suunnitelman tavoitteet vuoteen 2025.

VIIDES. Asetettujen tehtävien tehokas toteuttaminen edellyttää uudistusten läpiviennin vahvempaa valvontaa.

Hallituksen ja valtion virastojen ja laitosten on vuoden loppuun mennessä laadittava konkreettiset indikaattorit ja tiekartat, jotka kattavat kaikki edellä mainitut kehityskysymykset, sekä vietävä aikanaan kaikki uudistusten käynnistämiseen tarvittavat esitykset parlamentille laeiksi.

Parlamentin puolestaan on käsiteltävä esitykset asiantuntevasti ja operatiivisesti ja hyväksyttävä ne.

Uudistusten ja keskeisten strategisten asiakirjojen toimeenpanon etenemisen seurantaa ja arviointia varten annan tehtäväksi perustaa presidentin hallintoon Kansallisen modernisointitoimiston tarvittavine toimivaltuuksineen.

Tilastollisen seurannan lisäksi toimiston tehtävänä on teettää säännöllisesti kyselytutkimuksia väestön ja elinkeinoelämän mielipiteiden selvittämiseksi ajankohtaisista asioista OECD:n mallin mukaan.

Toimisto tulee antamaan minulle tilanneraportin kustakin uudistuskohteesta.

Jokainen hallituksen jäsen, viraston ja laitoksen johtaja ja valtionyhtiön johtaja vastaa henkilökohtaisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

V TEHOKAS ULKOPOLITIIKKA

Kazakstanin modernisoinnin onnistuminen edellyttää proaktiivisen ulkopolitiikan jatkamista.

Rauhanomainen ulkopolitiikkamme ja selkeästi määritellyt ulkopoliittiset periaatteemme ovat osoittautuneet kestäviksi.

Kazakstanin suhteet Venäjään ovat valtioiden välisten suhteiden mittapuu.

Euraasian talousliitto toimii hyvin, siitä on kehittynyt täysivaltainen kansainvälinen yhteisö ja aktiivinen osapuoli kansainvälisissä taloussuhteissa.

Keski-Aasian alueella on käännetty uusi yhteistoiminnan sivu. Monipuolinen strateginen kumppanuus Kiinan kansantasavallan kanssa kehittyy määrätietoisesti.

Ohjelma Yksi vyöhyke – yksi tie ["One belt, one road, OBOR"] on antanut uuden sysäyksen Kiinan-suhteillemme.

Tammikuun virallisella vierailullani Washingtoniin ja keskusteluissa presidentti Donald Trumpin kanssa päästiin sopimukseen Kazakstanin ja Yhdysvaltain laajennetusta strategisesta kumppanuudesta 2000-luvulla.

Jatkamme dynaamista yhteistyötä EU:n kanssa, joka on suurin kauppa- ja investointikumppanimme.

Kahdenkeskiset suhteemme IVY-valtioiden sekä Turkin, Iranin, laajan Lähi-idän ja Aasian maiden kanssa kehittyvät suotuisasti.

Aktaun huippukokouksessa hyväksytty yleissopimus Kaspianmeren statuksesta avaa uusia yhteistyömahdollisuuksia Kaspianmeren maiden kanssa.

Kazakstan on hoitanut arvokkaasti jäsenyytensä YK:n turvallisuusneuvostossa.

Astanan neuvottelut Syyrian rauhanprosessissa ovat olleet käytännössä ainoa tehokas neuvottelumalli rauhanomaiseen ratkaisuun pääsemiseksi ja maan ulospääsyyn kriisistä.

Nykyisissä haastavissa oloissa Kazakstanin tasavallan ulkopolitiikan harjoittamisessa on kuitenkin osattava sopeutua ja kansallisia intressejä edistettäessä on oltava pragmaattisia.

* * *

Kaikkina aikoina vain luja tahto menestyä ja kansan yhtenäisyys ovat ratkaisseet maiden kohtalot.

Vain yhteisin ponnistuksin voimme päästä huipulle.

VI KUNKIN KAZAKSTANILAISEN OSALLISUUS KÄYNNISSÄ OLEVIIN UUDISTUSPROSESSEIHIN

Jokaisen kazakstanilaisen on ymmärrettävä täysin käynnissä olevien uudistusten tarkoitus ja niiden tärkeä merkitys Isänmaamme kukoistukselle.

Niiden menestyksekäs toteutuminen tänään jos koskaan riippuu yhteiskunnan asettumisesta yhteisten tavoitteiden ympärille.

Kazakstanilaisten arvomaailmaan perustuva uudistusohjelma Rukhani Zhangyru [Рухани жаңғыру] on saanut laajaa tukea ja se on antanut vahvan sysäyksen yhteiskunnan modernisointiprosesseille.

Aloitetta on jatkettava ja lisäksi täydennettävä uudella sisällöllä ja suunnilla.

Nuorison ja perheinstituution kokonaisvaltainen tukeminen on asetettava ensisijalle valtion politiikassa.

Sosiaaliselle nousulle on luotava laaja pohja, joka sisältää kaikki tukimuodot nuorten eri kategorioille.

Ehdotan että tuleva vuosi julistetaan Nuorison vuodeksi.

Meidän on ryhdyttävä modernisoimaan maaseudun sosiaalisia oloja.

Sitä varten on käynnistetty uusi erikoishanke Auyl – Yel Bessigi [Ауыл – Ел бесігі, Kylä on kansan kehto].

Hankkeen tavoitteena on edistää työn ideologiaa alueilla.

On perustettava lasten ja nuorten yhteisöjä, Sarbazeja, partiolaisten mallin mukaan ja lisättävä sotilas- ja isänmaallista kasvatusta kouluissa.

Uuden aloitteen Tunne oma maasi tarkoituksena on järjestää aktiivista koululaismatkailua maan alueille.

Esityksiä on tehty ainutlaatuisista toimenpiteistä väestön sosiaalista hyvinvointia määrittävillä aloilla.

Aloitteiden rahallinen arvo on yli 1,5 triljoonaa tengeä ja kokonaisvaikutus vielä enemmän, mikä mahdollistaa todellisen hyppäyksen väestön elintasossa.

Nämä ovat kaikkein varmimpia ja hyödyllisimpiä investointeja.

Rakkaat kazakstanilaiset!

Kansan hyvinvointi ja Kazakstanin lukeutuminen maailman 30 kehittyneimmän maan joukkoon on itsenäisen valtiomme pitkänajan tavoite.

Vastaamme aina asianmukaisesti ajan haasteisiin.

Näin voimme tehdä yhtenäisyytemme ansiosta.

"Rikas on se maa, jossa eletään sovussa" kuuluu kazakstanilainen kansan sanonta.

Ratkaistavana on myös vaikeita tehtäviä.

Voitamme vaikeudet, jos pystymme säilyttämään sovun ja yhtenäisyyden.

Jokaisessa kirjeessäni olen kiinnittänyt erityisesti huomiota kansan sosiaalisen tilanteen ja elämänlaadun parantamiseen.

Tänä päivänä toimeenpantavien valtionohjelmien 7-20-25, Nurly zhol, Nurly zher ja muiden keskeisenä tavoitteena on väestön elämänlaadun parantaminen.

Kazakstanilla on vielä monia huippuja valloitettavana.

Kansan luottamus nostattaa henkeä ja antaa meille voimaa tällä tiellä.

Ei ole mitään tätä jaloa tavoitetta korkeampaa!

Created at : 8.10.2018, 11:05, Updated at : 8.11.2018, 11:05