Kazakstanin tasavallan presidentin Nursultan Nazarbajevin kirjelmä Kazakstanin kansalle, 31 tammikuu 2017

Kazakstanin kolmas modernisointi: globaalinen kilpailukyky


Arvoisat kazakstanilaiset!

Uuden aikakauden aattona käännyn kirjelmällä Kazakstanin kansan puoleen.

Maa on selviytynyt kunniakkaasti 25 vuoden kehitysvaiheesta. Voimme olla maastamme ylpeitä. Itsenäisyyden 25-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä kävimme läpi Kazakstanin saavutuksia ja menestyksiä. Ne tunnetaan hyvin ja niitä arvostetaan kaikkialla maailmassa.

Vuoden 2017 alussa Kazakstanista tuli Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston vaihtuva jäsen.

Tänä vuonna Astanassa järjestetään kansainvälinen näyttely EXPO-2017. Kazakstan on ensimmäinen IVY-maa ja Keski-Aasian valtio, joka järjestää näin merkittävän maailmanlaajuisen tapahtuman.

Almatyssa ovat käynnistyneet vuoden 2017 universiadit, joihin osallistuu yli 2 000 urheilijaa ja valtuuskuntien jäseniä 57 valtiosta.

Kaikki tämä on tulosta oikean poliittisen tien valinnasta ja Kazakstanin saavuttamasta korkeasta kansainvälisestä arvostuksesta. Vuoteen 2050 mennessä Kazakstan on noussut maailman 30 kehittyneimmän maan joukkoon. Olemme menossa vakaasti kohti tätä tavoitetta.

Kilpailun kiristyessä ja kansainvälisen epävakauden vallitessa vuonna 2012 kansalle esittämäni Strategia-2050 tulee yhä ajankohtaisemmaksi. Osasimme ennakoida tulevat vaikeudet ajoissa.

Nurly Zhol -talousohjelman ja kansallisen 100 konkreettista askelta -ohjelman ansiosta suoriudumme arvokkaasti monimutkaisen globaalin muutoksen alkuvaiheesta. Vuosina 2014–2016 olemme tukeneet taloutta 1,7 biljoonalla tengellä. Tukitoimilla on saatu aikaan talouskasvua, piristetty liiketoimintaa ja luotu yli 200 000 uutta työpaikkaa.

Tukitoimien tuloksena bruttokansantuotteen kasvu oli 1 prosenttia vuonna 2016. Tämä on erittäin tärkeää nykyisessä vaikeassa tilanteessa.

Maailman tilanne muuttuu dynaamisesti. Se on uusi globaali realiteetti ja meidän pitää hyväksyä se.

Arvoisat maanmiehet ja -naiset!

Voittajia ovat ainoastaan ne kansat, jotka eivät jää paikoilleen odottamaan, vaan ennakoivat tulevaisuutta ja kohtaavat haasteet päättäväisesti.

Maailmassa on alkanut seuraava, vuorojärjestyksessä neljäs teollinen vallankumous.

Laajan talouden digitalisaation seurauksena kokonaiset talousalat häviävät ja täysin uusia aloja tulee niiden tilalle. Silmiemme edessä tapahtuvat suuret muutokset ovat samalla sekä historiallinen haaste että mahdollisuus kansalle.

Annan tänä päivänä tehtäväksi varmistaa Kazakstanin Kolmannen modernisoinnin toteuttamisen. On luotava talouskasvun uusi malli, joka turvaa maan kansainvälisen kilpailukyvyn.

Monet maat yrittävät nykyään ratkaista saman tehtävän. Olen varma, että siirtyminen uuteen kasvumalliin tapahtuu kaikkialla maakohtaisesti. Meidän on lähdettävä vahvuuksistamme menettämättä potentiaalia, jonka olemme yhdessä luoneet valtiomme 25-vuotisen itsenäisyyden aikana.

Muistamme kaikki Kazakstanin Ensimmäisen modernisoinnin vaiheen. Muistamme, miten ponnistimme alkuun neljännesvuosisata sitten Neuvostoliiton raunioilta. Silloin sukupolvemme loi maailmankartalle uuden valtion perustuksista alkaen.

Olemme siirtyneet suunnitelmataloudesta markkinatalouteen. Minulle on erittäin tärkeää, että suojasimme yhdessä maata järkkymiseltä, sisällissodalta ja talouden romahdukselta. Kazakstan on selvinnyt siitä vaiheesta minimaalisin tappioin ja maksimaalisin saavutuksin.

Toinen modernisointi alkoi Strategia-2030-ohjelman hyväksymisestä ja uuden pääkaupungin, Astanan, perustamisesta. Sen tulokset ovat kiistattomat. Maa nousi taloudellisen jälkeenjääneisyyden vyöhykkeeltä ja liittyi 50 kilpailukykyisen kansantalouden joukkoon.

Kaksi onnistunutta modernisointia ovat antaneet meille arvokasta kokemusta. Nyt meidän täytyy rohkeasti ottaa askel eteenpäin ja aloittaa Kolmas modernisointi.

Tämä modernisointi ei ole taistelusuunnitelma nykyisiä globaaleja haasteita vastaan, vaan luotettava silta tulevaisuuteen, joka vie kohti Strategia-2050-ohjelman tavoitteita. Se toteutetaan kansallisen 100 konkreetista askelta -suunnitelman pohjalta.

Näen siinä viisi prioriteettia, joiden tavoitteena on turvata kansainväliset keskiarvot ylittävä talouskasvu ja taata vakaa eteneminen kolmenkymmenen kehittyneen maan joukkoon.

Ensimmäinen prioriteetti on talouden nopeutettu teknologinen modernisointi

Meidän on kehitettävä uusia teollisuudenaloja, jotka luodaan soveltamalla digitaalitekniikkaa. Tämä on tärkeä kokonaisvaltainen tehtävä.

On kehitettävä sellaisia lupaavia aloja, kuten 3D-tulostus, online-kauppa, mobiili pankkitoiminta, digitaaliset palvelut muun muassa terveydenhoidossa ja koulutuksessa jne. Nämä teollisuudenalat ovat jo muuttaneet kehittyneiden kansantalouksien rakennetta ja nostaneet perinteiset tuotantoalat uudelle laatutasolle.

Tähän liittyen annan hallitukselle tehtäväksi kehittää ja hyväksyä erillisohjelma Digitaalinen Kazakhstan.

Lainsäädäntömme on sopeutettava vastaamaan uutta todellisuutta.

Myös viestintäalan kehitys on turvattava sekä koko maan liittäminen optiseen tiedonsiirtoverkkoon. Digitaalisen teollisuuden kehittäminen antaa sysäyksen kaikille muille aloille. Sen vuoksi hallituksen täytyy valvoa erityisesti IT-alan kehitystä.

Uusien teollisuusalojen muodostumisen tärkeä edellytys on innovaatioiden tukeminen ja niiden nopea ottaminen tuotantoon palvelukseen.

Annan hallitukselle tehtäväksi luoda IT-alan startup-yritysten kansainvälinen teknopuisto yhteen EXPO-2017-kohteeseen. Siitä pitää tehdä foorumi, joka vetää puoleensa yrittäjiä ja sijoittajia koko maailmasta. Tätä varten on rakennettava asianmukainen infrastruktuuri ja luotava suotuisat edellytykset, muun muassa annettava verohelpotuksia sekä otettava käyttöön yksinkertaistetut viisumi- ja työlupamenettelyt.

Meidän täytyy kehittää myös omaa tieteellistä ja innovatiivista potentiaalia korkeakouluissa, Nazarbajev-yliopistossa ja Alatau-teknopuistossa.

Toinen kokonaisvaltainen tehtävä. Uusien teollisuusalojen perustamisen ohella on annettava sysäys perinteisten tuotantoalojen kehittämiselle.

Tällaisia aloja ovat teollisuus, maatalous, liikenne ja logistiikka, rakentaminen ja muut.

Ensiksi on lisättävä huomattavasti työn tuottavuutta.

Se edellyttää Neljännen teollisen vallankumouksen elementtien, automatisoinnin, robotiikan, tekoälyn, big data -tekniikan yms. käyttöönottoa yleisesti tuotannonaloilla.

Annan hallituksen tehtäväksi laatia yhdessä liike-elämän kanssa tuotantoteknologian modernisoinnin ohjelman vuoteen 2025 mennessä.

Toiseksi meidän on jatkettava teollistamista painottaen kilpailukykyisen vientiteollisuuden kehittämistä ensisijaisilla aloilla.

Hallituksen tehtävänä on jo nyt kaksinkertaistaa valmistavaroiden vienti vuoteen 2025 mennessä.

Toiminnan aktivoimiseksi tällä suunnalla on keskitettävä viennin kehittämisen ja edistämisen instrumentit yhteen virastoon. Vientituki pitää antaa "yhden luukun" periaatteella, alueet mukaan luettuina.

Annan tehtäväksi perustaa liike-elämän edustajista koostuva vientipoliittinen neuvosto hallituksen alaisuuteen.

Kuluvan vuoden syyskuun 1. päivään mennessä hallituksen on laadittava aluehallinnon elimien ja liike-elämän edustajien kanssa yhtenäinen vientistrategia.

Kazakstanin pitää säilyttää johtoasemansa ulkomaisten sijoitusten kohteena. Kansainvälisellä Astanan finanssikeskuksella tulee olla tärkeä rooli rahoitusresurssien houkuttelussa maan talouteen.

Meidän on mentävä mukaan kansainvälisiin tavaroiden ja palveluiden tuotanto- ja markkinointiketjuihin. Tämä tulisi toteuttaa ennen muuta houkuttelemalla maahan monikansallisia yhtiöitä.

On toteutettava tehokkaasti Kiinan ja Kazakstanin yhteistä investointiohjelmaa, jonka tarkoituksena on tuotantokohteiden luominen Kazakstaniin. Sopimukset kiinalaisen osapuolen kanssa on jo tehty. Kohteista on sovittu. Nyt on ryhdyttävä käytännön työhön.

Kyseessä ovat nykyaikaiset tuotantolaitokset, joiden mukana kazakstanilaisille tarjoutuu noin 20 000 uutta työpaikkaa. Tähän mennessä kuusi hanketta on aloitusvaiheessa ja kaksi on otettu käyttöön. Toinen on JAC, hybridi- ja täyssähköautojen pääkomponenttien kokoonpanolaitos.

Annan tehtäväksi suunnitella sähköautojen tuotantoa vientiin, ottaen huomioon tarvittavan infrastruktuurin asettamat edellytykset.

Kaiken kaikkiaan Kazakstanilla tulee olla oma investointistrategia. Hallituksen pitää valmistella se kuluvan vuoden syyskuun 1. päivään mennessä.

Kansainvälisen yhteistyön puitteissa on varmistettava kansallisten taloudellisten etujen suojelu ja edistäminen. Ennen kaikkea tämä koskee toimintaa Euraasian talousliitossa ja Shanghain yhteistyöjärjestössä sekä liityntää Silkkitien talousvyöhykkeeseen. Tätä varten pitää rakentaa uudelleen ja aktivoida talousdiplomatiaa.

Kolmanneksi maan kaivos- metalli-, öljy- ja maakaasualan tuotantolaitosten strategisen merkityksen tulee säilyä talouskasvun vakauden takia.

Tilanteessa, jossa kansainvälinen kysyntä hidastuu, on siirryttävä uusille markkinoille ja laajennettava toimitusten maantiedettä. Meidän on kiinnitettävä paljon huomiota mineraaliraaka-ainetuotantojen laajentamiseen. On tehtävä aktiivisesti geologista tutkimusta ja mineraaliesiintymien etsintää.

Näiden alojen kehittäminen tulee sitoa tiiviisti raaka-aineiden kokonaisvaltaisen jalostuksen kehittämiseen.

Annan tehtäväksi valmistella uuden lain maaperässä olevista geologisista luonnonvaroista hyväksyttäväksi vuoden loppuun mennessä sekä tehdä vastaavat muutokset verolainsäädäntöön.

*****

Neljänneksi maataloussektorista on tehtävä uusi talouden veturi.

Kazakstanin maataloudella on lupaava tulevaisuus. Monilla aloilla Kazakstan voi olla yksi suurimmista maatalouden vientituotteiden tuottajista. Tämä koskee erityisesti luomutuotteita. Uusi tuotebrändi olkoon Made in Kazakstan.

Lisäksi meidän on oltava niin sanottu "leipäkori" viljan tuotannossa koko Euraasian mantereella. Meidän pitää turvata siirtyminen raaka-aineiden tuotannosta korkealaatuisten jalosteiden tuotantoon. Vasta silloin voimme kilpailla kansainvälisillä markkinoilla.

Tältä osin annan hallitukselle ja aluehallinnoille seuraavat tehtävät:

ensiksi on tarkasteltava uudelleen tukien myöntämisen periaatteita ja siirryttävä vähitellen tuotteiden vakuutukseen;

toiseksi on luotava 5 vuoden kuluessa tarvittavat edellytykset yli 500 000 kotitalouden ja pienen maatilan liittämiseksi osuuskuntiin;

kolmanneksi on nostettava tuotteiden jalostusastetta ja luotava tehokas tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja myyntijärjestelmä;

neljänneksi on nostettava työn tuottavuutta ja alennettava tuotantokustannuksia;

viidenneksi on parannettava maankäytön tehokuutta. Viiden vuoden aikana kastelualueen pinta-alaa on lisättävä 40 %:lla 2 miljoonaan hehtaariin;

kuudenneksi on lisättävä investointien määrää maatalouden tutkimuksiin, joiden tuloksia voidaan hyödyntää tuotannossa.

Annan tehtäväksi turvata elintarvikkeiden viennin kasvun 40 %:lla vuoteen 2021 mennessä monipuolistamalla maataloustuotantoa.

Nämä tehtävät tulisi toteuttaa uuden maatalous- ja teollisuusyritysten kehittämisen valtionohjelman puitteissa.

*****

Viidenneksi yksi tärkeimmistä prioriteeteista on uuden logistiikka-infrastruktuurin kehittäminen Euraasiaan.

Isot investoinnit on jo tehty ja nyt halutaan saada taloudellisia tuloksia.

Annan hallituksen tehtäväksi järjestää transitokuljetusten vuosimäärien kasvu vuoteen 2020 mennessä seuraavasti:

– konttikuljetusten 7-kertaistaminen 2 miljoonaan konttiin;

  • –matkustajalentoliikenteen nelinkertaistaminen 1,6 miljoonaan kauttakulkumatkustajaan.

Transitokuljetuksista saatavat tulot on lisättävä viisi ja puolikertaiseksi 4 miljardiin dollariin vuodessa.

Vuonna 2015 tein aloitteen Nurly-Zhol -infrastruktuurin kehitysohjelman toteuttamisesta. Kahden viime vuoden aikana ohjelma on osoittautunut kaikilta osin onnistuneeksi.

Kuluvana vuonna aletaan rakentaa valtakunnallisia autoteitä, joiden pituus on 4 400 km. Vuoden loppuun mennessä otetaan käyttöön 600 kilometriä uusia teitä, joista tehdään asteittain maksullisia.

Maan kuljetus- ja kauttakulkupotentiaalin täydellinen hyödyntäminen edellyttää koordinointia naapurimaiden kanssa. On turvattava tavarankuljetusten vapaa kauttakulku sekä luotava ja modernisoitava liikennekäyttäviä. Erityinen huomio on kiinnitettävä liikenteen infrastruktuurin hallinnointiin, palvelutason nostamiseen ja hallinnollisten esteiden poistamiseen.

Koska kuljetusten määrä Transkaspian käytävällä kasvaa, on ryhdyttävä rakentamaan Kuryk-sataman toista vaihetta, autoliikenteen liittymää.

Kuudenneksi urbaanistuminen edellyttää rakennussektorin kehittämistä. Siitä on tehtävä kotimaantalouden täysimittainen veturi.

On tärkeää muistaa, että panostamalla autoteiden, talojen ja muun infrastruktuurin rakentamiseen me määrittelemme kaupunkiemme fyysisen ja teknisen ulkomuodon vuosiksi eteenpäin. Sen vuoksi on tärkeää turvata uusimman teknologian käyttöönotto sekä rakentamisessa että rakennustarvikkeiden tuotannossa. Meillä on nyt hyvät mahdollisuudet tähän.

Tänä vuonna aletaan toteuttaa toimeksiannostani Nurly Zher -asunto-ohjelmaa. Sen tarkoituksena on ratkaista tärkeä tehtävä: tarjota asunnot 1,5 miljoonalle perheelle seuraavan 15 vuoden aikana.

Ohjelma sisältää kokonaisvaltaisia toimenpiteitä asuntomarkkinoiden kehittämiseksi. Kyseessä on mm. asuntolainakorkojen alentaminen OY DAMU ‑kehitysrahaston kautta myönnettävällä valtiontuella. Valtio tukee Kazastanin Asuntolainayhtiön välityksellä myönnettyjä pankkilainoja. Aluehallintoviranomaiset jatkavat lainoitettujen asuntojen rakentamista Zhilstrojbankin asuntolainasäästäjille. Tähän käytetään uudelleen aiemmin myönnettyjä varoja "revolveriperiaatteella".

Paikallistasolla jatketaan vuokra-asuntotuotannon kehittämistä ilman lunastusoikeutta haavoittuvimmille ryhmille. Suuria asuntotuotantokohteita varten on jaettava riittäviä tontteja.

Pyrimme siihen, että omakotitalojen rakentaminen kaupungeissa toteutuisi arkkitehtonisesti yhtenäisenä. Valtio tulee apuun rakentamalla infrastruktuurin.

Hallituksen on päätettävä yhdessä paikallisviranomaisten kanssa toimista liikenneyhteyksien kehittämiseksi suurten kaupunkien ja ympärystaajamien välillä.

Kolmas kokonaisvaltainen tehtävä on työmarkkinoiden modernisointi.

Uuden teknologian käyttöönotto johtaa työvoiman vapautumiseen perinteisiltä aloilta. Tässä tilanteessa on kehitettävä ja perustettava uusia teollisuusaloja korvaamaan menetettyjä ja tuomaan reaalitulojen kasvua.

Annan hallitukselle ja paikallisviranomaisille tehtäväksi luoda edellytykset työntekijöiden hallitulle siirtymiselle muille aloille.

Suuryritystemme tulee kehittää yhdessä paikallisviranomaisten kanssa vastaavia "tiekarttoja" investoimalla yhdessä irtisanottujen työntekijöiden uudelleenkoulutukseen ja työllistämiseen. On tuettava työvoiman muuttoa alueilta, joissa on työvoiman ylitarjontaa, sekä maaseudulta kaupunkeihin.

Hallituksen pitää uudistaa työ- ja elinkeinokeskuksia ja luoda yhteinen online-tietokanta, joka sisältää tietoa kaikista vapaista työpaikoista kaikissa asutuskeskuksissa.

Toinen prioriteetti on liiketoimintaympäristön perinpohjainen kehittäminen ja laajentaminen.

Yksi strategisista tavoitteistamme on turvata pienten ja keskisuurten yritysten panoksen kasvu vähintään 50 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2050 mennessä.

Tämä on kunniahimoinen mutta saavutettavissa oleva tavoite, jota voidaan edistää tässä vaiheessa seuraavin toimenpitein:

Ensiksi hallitus alkoi toimeksiannostani toteuttaa tämän vuoden alusta Tuottavan työllisyyden ja laajan yritystoiminnan kehittämisen ohjelmaa.

Nyt Kazakstanin kansalaiset maaseudulla ja kaupungissa voivat saada enintään 16 miljoonan tengen mikroluoton omaa yritystoimintaa varten.

On tärkeää laajentaa mikroluottojen maantiedettä sekä käyttää aktiivisesti yrittäjien palvelutuki- ja takuumekanismia. Näihin toimenpiteisin olisi liitettävä liike- ja finanssiosaamisen koulutus. Laajan yritystoiminnan tukimekanismin kehittämistä on jatkettava. Kazakstanin jokaisella maakuntaa vastaavalla alueella on ehdotettava kokonaisvaltaisia toimenpiteitä liiketoiminnan, muun muassa perheyritysten kehittämiseksi.

Uusien työpaikkojen määrä on nyt kuten ennenkin yksi tärkeimmistä hallituksen ja paikallisviranomaisten toiminnan tehokkuuden arviointiperusteista.

Toiseksi hallituksen täytyy ryhtyä yhdessä kansallisen Atamekenin kauppakamarin kanssa alentamaan kaikkia liiketoiminnan kustannuksia. Ennen kaikkea tämä koskee palveluiden hintoja voimataloudessa, liikenteessä, logistiikassa sekä yhdyskuntainfraa hoitavassa virastossa.

Valtiopalveluiden tuotantoprosessit tulee optimoida mahdollisimman pitkälle. On lyhennettävä asiakirjakäsittelyn määräaikoja ja vaadittavien asiakirjojen määriä sekä poistettava päällekkäisiä menettelyjä. Lisäksi asiointi on muutettava sähköiseksi, jolloin henkilökohtainen läsnäolo tulee tarpeettomaksi.

Sitä paitsi nykyinen liike-elämää kuormittava sääntely on ristiriidassa uuden kasvumallin luomisen tehtävän kanssa.

Annan hallitukselle ja paikallishallinnon viranomaisille tehtäväksi kehittää kuluvan vuoden heinäkuun 1. päivään mennessä systemaattisia toimenpiteitä liiketoiminnan sääntelyn purkamiseksi.

On otettava käyttöön kehittyneiden maiden parhaimmat standardit ja käytännöt. Erityisen tärkeää on toteuttaa tätä toimintaa alueellisella tasolla.

Paikallishallinnon elimien pitää laatia yhdessä hallituksen kanssa yksityiskohtaiset suunnitelmat liiketoiminnan edellytysten parantamiseksi alueilla Maailman pankin luokituksen perusteella.

Maassa on otettava käyttöön alueiden ja kaupunkien luokitus sen perusteella, miten helppoa liiketoiminnan harjoittaminen niissä on. Parhaimmille perustamme erikoispalkinnon. Annamme sen kerran vuodessa Teollistamisen päivänä.

Kolmanneksi valtion osuuden vähenemisen 15 %:iin bruttokansantuotteesta eli OECD-maiden tasolle odotetaan antavan uuden sysäyksen talouden kasvulle.

Yksityistettävistä yrityksistä on koottu noin 800 yrityksen luettelo. Ne on tarkoitus yksityistää vuoteen 2020 mennessä. Työ on nyt käynnissä.

Annan hallitukselle tehtäväksi nopeuttaa ja saattaa päätökseen luettelossa olevien yhtiöiden yksityistämisen vuoden 2018 loppuun mennessä.

On nopeutettava myös suurimpien yhtiöidemme valmistelua listautumisantiin (IPO). Yellow Pages -periaatteiden käyttöönotto on mahdollistanut valtion toimialojen vähentämisen 47 %:lla (652:sta 346:een).

Seuraavassa vaiheessa vuoteen 2020 mennessä on siirrettävä yksityissektorille tai suljettava kaikki valtion omistamat yritykset ja yhteisöt, jotka eivät vastaa näitä periaatteita. Tällaisia yhtiöitä on muutama tuhat.

Käytäntö, jonka vallitessa perustimme oikeushenkilöitä jokaista ohjelmaa tai tehtävää varten, on lopetettava.

On turvattava yksityistämisen läpinäkyvyys ja tehokkuus. On myös tarkasteltava uudelleen valtion holdingyhtiöiden roolia.

Annan hallitukselle tehtäväksi järjestää Samruk-Kazyn -holdingin yhtiömuodon muutos laadukkaasti. Sekä yhtiön hallinto- että tuotantoprosessit on käytävä läpi ja optimoitava perusteellisesti. Tuloksena on oltava erittäin tehokas, kompakti ja ammattimainen yhtiö. Yritysjohtamisen laatu on nostettava kansainväliselle tasolle.

On määriteltävä selkeästi, mitä valtiolle jätetään, millä tärkeillä sektoreilla ja mikä on valtion osallistumisen aste.

Valtiolle pitää jättää luonnolliset monopolit ja strategisesti tärkeiden hankkeiden toteuttaminen, mukaan lukien sellaiset, joissa on mukana monikansallisia yhtiöitä. Hankkeiden odotetaan tuovan kerrannaisvaikutuksia.

Uudelleenjärjestely on toteutettava myös Baiterek ja KazAgro holdingeissa. Niistä pitää tehdä valtion kehitysohjelmia toteuttavia operaattoreita. Samassa yhteydessä niiden toiminta on optimoitava. Kaikki, mitä yksityissektorilla voidaan toteuttaa, on siirrettävä bisnespuolelle.

Niidenkin tulisi pyrkiä hankkimaan rahoitusta ohjelmien toteuttamiseen muista kuin valtiollisista lähteistä.

Neljänneksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden laajentaminen luo runsaasti potentiaalia liiketoiminnan kehittämiseen. Kyseessä on joidenkin valtion palveluiden siirtäminen liike-elämälle.

Meillä on jo nyt hyviä tuloksia liike-elämän houkuttelemisesta varhaiskasvatukseen. Edellisen kolmen vuoden aikana valtio rakensi 189 päiväkotia, joissa on 40 000 paikkaa, kun yksityissektori puolestaan perusti yli 1 300 päiväkotia, joissa on 100 000 paikkaa. Eniten yksityisiä päiväkoteja on avattu Etelä-Kazakstanin (397), Almatyn (221) ja Kyzylordan (181) alueilla.

Minulle julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus tällä alalla on periaatteellisesti tärkeää. Se osoittaa, miten valtio ja liikeala ratkaisevat yhdessä yhden tärkeimmistä kansallisista tehtävistä saattamalla kaikki 3–6-vuotiaat esiopetuksen piiriin vuoteen 2020 mennessä.

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden kehittäminen riippuu paikallisviranomaisten konkreettisesta ja ammattimaisesta toiminnasta.

Yksityisen pääoman houkuttelu edellyttää kaikkien julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden muotojen ja lajien hyödyntämistä, kuten varainhoitopalvelujen käyttöä valtionomaisuuden hoidossa, palvelusopimuksia ja muita. On yksinkertaistettava ja nopeutettava maksimaalisesti kaikkia sopimismenettelyjä, erityisesti, kun kyseessä ovat pienet hankkeet.

Infrastruktuuria, mukaan luettuna sosiaali-infrastruktuuria, tulee kehittää julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden pohjalta.

Yhdyskuntatekniikan ja asuntotuotantokohteiden modernisointi edellyttää niiden siirtämistä hallinnoitavaksi tai käyttöoikeuden luovuttamista konsessiosopimuksella säilyttäen samalla mahdollisuus myöhemmin tapahtuvaan yksityistämiseen. Hallituksen pitää mennä eteenpäin. On aika aktivoitua tässä asiassa.

Viidenneksi on tärkeää estää hinta- ja tariffikartellit.

Annan hallitukselle tehtäväksi yhdessä Atameken -kauppa- ja teollisuuskamarin kanssa tarkistaa, onko lainsäädännössä kilpailun estäviä säännöksiä.

Kolmas prioriteetti on makrotaloudellinen vakaus.

Avaintehtävänä on palauttaa rahoitus- ja luottopolitiikan kannustinroolia ja houkutella yksityispääomaa talouden rahoittamiseen.

Ensiksi Kansallispankin tehtävänä on kehittää inflaatiotavoitteeseen perustuva rahapolitiikkaa. Inflaation taso on saatava laskemaan 3-4 prosenttiin keskipitkällä aikavälillä.

Toiseksi maan finanssisektori on "käynnistettävä uudelleen.

Annan Kansallispankille tehtäväksi laatia toimenpidepaketti pankkisektorin tervehdyttämiseksi.

On nopeutettava pankkien taseiden puhdistusta roskalainoista ja tarvittaessa hankittava lisäpääomaa osakkeenomistajien panoksin. Kansallispankille on annettava enemmän oikeuksia pankkien kunnon tarkastamiseen. Sen pitää siirtyä muodollisesta lähestymistavasta riskitietoiseen voidakseen vaikuttaa pankkeihin odottamatta niiltä muodollisia rikkomuksia.

On myös lisättävä tilintarkastusyhtiöiden vastuuta, turvattava osakkeenomistajien läpinäkyvyys ja yleensäkin parannettava yritysjohtamista. Kaikki tämä on vahvistettava säädöksin.

Julkisen talouden rahapulan poistamiseksi ja korkeiden lainakorkojen alentamiseksi annan Kansallispankin ja hallituksen tehtäväksi laatia toimenpidepaketti, jolla turvataan kohtuullinen keskipitkän ja pitkän aikavälin tengemääräinen rahoitus.

Kansallispankin on otettava vastuu ei ainoastaan inflaatiosta, vaan myös talouskasvusta yhdessä hallituksen kanssa.

Kolmanneksi on arvopaperimarkkinoiden tuleva kehitys

Yksityistämisen pitää antaa sysäys arvopaperimarkkinoiden kehittämiselle. Samruk-Kazyn-rahaston yhtiöiden osakkeita on laskettava liikkeeseen, mistä puhuin edellä. Väestön mahdollisuuksia sijoittaa säästöjään ennen muuta erilaisiin arvopapereihin on laajennettava edelleen.

Vuoden 2016 lopussa saatettiin päätökseen varojen laillisuusvalvonta. Operaatioon osallistui yli 140 000 maan kansalaista. Yhteensä on laillistettu 5,7 biljoonaa tengeä, joista rahamuodossa 4,1 biljoonaa tengeä.

Hallituksen tehtävänä on varmistaa, että nämä varat hyödyttäisivät taloutta muun muassa osallistumalla yksityistämiseen. Samalla on myös pohdittava kysymyksiä, jotka liittyvät kazakstanilaisten yksityisyritysten obligaatioiden liikkeeseenlaskun tukemiseen.

Annan hallitukselle tehtäväksi yhdessä Kansallispankin kanssa ryhtyä toimenpiteisiin kotimaan arvopaperimarkkinoiden aktivoimiseksi.

Toinen keskeinen tehtävä on vero- ja budjettipolitiikan sopeuttaminen uusiin talouden realiteetteihin.

Ensiksi budjettimenojen tehokuutta on parannettava radikaalisti.

Vuonna 2017 valtion kehitysohjelmat saivat täyden rahoituksen. On tarkastettava varojen käytön tehokuutta ministeriöissä ja virastoissa.

Tarkistus pitää aloittaa sellaisista ministeriöistä, kuten työ- ja sosiaaliministeriö, terveysministeriö ja opetus- ja tiedeministeriö, joiden osuus valtion budjetista on yhteensä yli 40 %. Tarkastuksen tuloksista raportoidaan minulle.

Varat on siirrettävä tehottomista ohjelmista ohjelmiin, joilla Kolmannen modernisoinnin tehtävät saadaan toteutettua. Lisäksi on tärkeää yksinkertaistaa budjettimenettelyjä, jotta varojen siirto reaalitalouteen tapahtuisi nopeammin ja tehokkaammin.

Meidän on jatkettava taloudellisen hajauttamisen politiikkaa. Edellisinä vuosina siirrettiin monia toimintoja ja valtuuksia keskushallinnolta paikalliselle tasolle. Nyt paikallishallinnot on saatava taloudellisesti itsenäisiksi. Samalla on tärkeää estää varojen käyttövaltuuksien keskittyminen alueelliselle tasolle. Käyttövaltuuksia on siirrettävä eteenpäin piireihin ja maaseututaajamiin. Paikallisviranomaisten on päätettävä alueellisista ja paikallisista asioista ja hallituksen on keskityttävä valtakunnallisiin asioihin.

Toiseksi meidän pitää suhtautua järkiperäisemmin Kansallisrahaston varojen käyttöön.

Vakuudellisen tilisiirron määrää Kansallisrahastosta on asteittain vähennettävä 2 biljoonaa tengellä vuoteen 2020 mennessä.

Veropolitiikassa on keskityttävä kannustamaan harmaan talouden torjuntaa ja verotusperustan laajentamista tavarantuotannossa.

On tärkeää optimoida voimassa olevat verohelpotukset. Erityiset verojärjestelyt on otettava uudelleen harkintaan veroilmoitusten jättöajankohdan lähestyessä.

Verohallinnon mekanismeja on parannettava, ennen kaikkea arvonlisäveron perimistä.

Kolmanneksi hallituksen on luotava kvasivaltiollisen sektorin ulkoisten ja sisäisten lainojen valvonnan ja seurannan järjestelmä ja pantava siellä asiat järjestykseen.

*****

Neljäs prioriteetti on inhimillisen pääoman laadun parantaminen.

Ensiksi ennen kaikkea on muutettava koulutusjärjestelmän roolia. Tavoitteenamme on tehdä koulutuksesta keskeinen osa talouskasvun uudessa mallissa. Koulutusohjelmat tulisi suunnata kriittisen ajattelun ja itsenäisen tiedonhaun kehittämiseen.

Tämän ohella on kiinnitettävä erityinen huomio IT-osaamiseen, talouden lukutaitoon ja nuorison kasvattamiseen isänmaallisuuden hengessä. On kavennettava koulutuksen laadun eroa kaupunkien ja maaseudun koulujen välillä.

Annan hallitukselle tehtäväksi esittää sopivia ehdotuksia.

Kysymyksestä asteittaisesta siirtymisestä kolmikieliseen opetukseen.

Kazakin kieli säilyttää asemansa valtakielenä. Sen kehittämiseen tullaan kiinnittämään paljon huomiota. Toisaalta englanti on tänä päivänä uusimman teknologian, uusien tuotannonalojen ja uuden talouden kieli. Tällä hetkellä 90 prosenttia maailman informaatiosta tuotetaan englannin kielellä. Englanninkielisen informaation määrä kaksinkertaistuu kahden vuoden välein. Ilman englannin kielen taitoa Kazakstan ei saavuta kansallista edistystä.

2019 joitakin oppiaineita aletaan opettaa englannin kielellä yläasteen jälkeen. Tämä kysymys on valmisteltava huolellisesti ja siitä on tehtävä järkevä päätös.

Ero koulujen ja opettajien välillä kaupungeissa ja maaseudulla on iso. Pätevien opettajien puute on myös ajankohtainen ongelma. Näiden seikkojen takia englannin kieli on otettava opetuskieleksi asteittain.

Annan tehtäväksi esittää toimivia ehdotuksia.

Tänä vuonna aletaan toteuttaa Ilmainen ammattikoulutus kaikille -projektia, jossa olin aloitteentekijänä.

Ensisijaisesti ilmaisen koulutuksen piiriin on saatava nuoret työttömät ja sosiaaliturvan piiriin kuulumattomat itsensä työllistäjät, sekä työikäiset ihmiset, joilla ei ole ammatillista koulutusta. On annettava sysäys ammatillisen koulutuksen järjestelmän kehittämiselle asiantuntijoiden kouluttamiseksi uusiin tuotantoihin.

Sen vuoksi ammatilliset standardit on uusittava työmarkkinoiden vaatimusten mukaisesti ja työssäoppimisesta saadun uusimman kansainvälisen kokemuksen perusteella.

Tämän ohella erityistä huomiota tullaan kiinnittämään korkeakoulujärjestelmän laatuun. Meidän pitää lisätä korkeakoulujen henkilöstön valvontaa ja pätevyysvaatimuksia sekä selvittää niiden aineellisten ja teknisten resurssien ja koulutusohjelmien taso.

*****

Toiseksi koulutusjärjestelmän ohella pitää muuttaa terveydenhuoltojärjestelmää.

Kuluvan vuoden heinäkuun 1. päivänä otetaan käyttöön pakollinen sairausvakuutusjärjestelmä, jonka perustana on valtion, työnantajien ja kansalaisten yhteinen vastuu. Kansainvälinen kokemus on osoittanut tämän järjestelmän tehokkaaksi.

Sairausvakuutusjärjestelmän piirissä oleville tarjotaan monenlaisia terveyspalveluja. Valtio tukee heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien osallistumista siihen. Hallituksen on järjestettävä tarvittava terveydenhuollon informatisaatio. Kilpailun kehittämiseksi valtion on annettava yksityisille terveyspalvelujen tuottajille yhtäläiset edellytykset sairausvakuutusjärjestelmässä.

Annan hallituksen ja paikallisviranomaisten tehtäväksi ryhtyä tiedottamaan asiasta laajasti.

On myös säädettävä lailla kaikkien lääkkeiden hintasäännöstelystä.

Kolmanneksi sosiaaliturvasta.

Toimeksiannostani 2,1 miljoonan eläkeläisen eläkkeitä nostetaan 1.7.2017 korotuksen ollessa 20 prosenttia vuoden 2016 tasoon verrattuna.

Lisäksi 1.7.2018 alkaen peruseläke määräytyy uuden laskentatavan perusteella siten, että eläkkeen määrä riippuu ajasta, jonka kuluessa eläkkeensaaja on ollut eläkejärjestelmän piirissä.

Kaikkien näiden toimenpiteiden tuloksena peruseläkkeet nousevat 1,8-kertaisiksi vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna.

Kazakstanissa syntyy vuosittain noin 400 000 lasta, mikä on melkein kaksinkertainen määrä vuoteen 1999 verrattuna. Tätä hyvää tendenssiä pitää tukea jatkossakin.

Toimeksiannostani lapsen synnyttyä maksettavaa kertakorvauksen määrää korotetaan 1.7.2017 alkaen 20 prosentilla.

Myös toimeentulon alarajaa on tarkistettava kazakstanilaisten todellisten kulutusmenojen mukaan. Tämä antaa mahdollisuuden 1.1.2018 alkaen korottaa kolmen miljoonan ihmisen saamia peruseläkkeitä, vammaisetuuksia, tukia perheille, jotka ovat menettäneet elättäjän sekä kohdennettuja avustuksia ja tukia vanhemmille, jotka hoitavat vammaisia lapsia.

1.1.2018 kohdennetun sosiaalituen raja nostetaan 40 prosentista 50 prosenttiin toimeentulominimin määrästä ja sen muotoa uudistetaan. Kaikille työkykyisille tukea annetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että he osallistuvat työllisyysohjelman.

Viides prioriteetti: institutionaaliset muutokset, turvallisuus ja taistelu korruptiota vastaan.

Ensiksi hallituksen on Kolmannen modernisointiohjelman puitteissa huolehdittava siitä, että parhaat käytännöt ja OECD:n suositukset toteutetaan.

Toiseksi teemme uudistuksia, joiden tarkoituksena on yksityisomaisuuden suojelu, laillisuusperiaate ja yhdenvertaisuus lain edessä. Tätä työtä täytyy jatkaa.

Annan hallitukselle tehtäväksi yhteistyössä Atamekenin kauppa- ja teollisuuskamarin ja kansalaisyhteiskunnan kanssa käydä läpi koko lainsäädäntö omistusoikeuden suojan kannalta.

Hallinto- ja rikoslainsäädäntö on inhimillistettävä. Hallinnollisten sanktioiden tulee olla oikeudenmukaisia ja oikeassa suhteessa lainrikkomukseen.

Työtä sanktioiden lieventämiseksi lainrikkomuksista liiketoiminnassa on jatkettava. Taloudelliset lainrikkomukset, joiden aiheuttama vaara yleiselle turvallisuudelle on pieni, on dekriminalisoitava.

Oikeusjärjestelmää kohtaan tunnettua luottamusta on kasvatettava. On tärkeää estää laiton vaikuttaminen tuomareiden toimintaan.

Kolmanneksi turvallisuustilanteesta on tulossa vahvan ja toimintakykyisen valtion kriteeri.

Ihmiskunta on tullut tilanteeseen, jossa se joutuu torjumaan terrorismin kasvua. Avainasemassa terrorismin vastaisessa taistelussa on sen rahoituksen ehkäisy ja yhteyksien katkaiseminen ulkomaisiin terrorijärjestöihin.

On toimittava uskonnollisten ääriaineisten propagandan torjumiseksi muun muassa Internetissä ja sosiaalimediassa. On asetettava nollatoleranssi kaikelle radikaaleihin ilmiöihin liittyvälle toiminnalle, erityisesti uskontosuhteiden alueella.

Vankiloissa on järjestettävä määrätietoista teologista kuntoutusta tuomituille. Kasvavan sukupolven hengellinen ja moraalinen kasvatus vaatii lisäpanostusta.

Tähän toimintaan on otettava mukaan kansalaisjärjestöt ja uskonnolliset yhdistykset.

Kaikki nämä toimenpiteet on otettava huomioon toimeksiannostani laaditussa Uskonnollisen ääriajattelun ja terrorismin torjunnan valtion ohjelmassa vuosina 2017–2020.

Taistelu kyberrikollisuutta vastaan tulee yhä ajankohtaisemmaksi.

Annan hallituksen ja Kasallisen turvallisuuden komitean tehtäväksi ryhtyä toimenpiteisiin Kazakstanin Kyberkilpi -järjestelmän muodostamiseksi.

Neljänneksi olemme edistyneet merkittävästi korruption tason alentamisessa maassa. Samalla pääpaino on suunnattu taisteluun korruption seurauksia vastaan.

On voimistettava toimintaa korruption syiden ja edellytysten selvittämiseksi ja ja poistamiseksi.

Yksi keskeisistä kysymyksistä on hankinta-alan kehittäminen.

Annan hallitukselle tehtäväksi ottaa käyttöön keskitetyt valtion hankinnat.

Kvasivaltiollisella sektorilla, luonnollisten monopolien toiminnassa ja kaivannaisteollisuudessa on muutettava perusteellisesti toimintatapoja hankintojen järjestämisesä.

Korruption torjunnan onnistuminen riippuu paljolti koko yhteiskunnan aktiivisesta osallistumisesta. Tilanteessa, jossa sosiaalinen media ja muut mediaresurssit kehittyvät, yhteinen vastustus on voimakas työkalu korruption torjunnassa.

Arvoisat kazakstanilaiset!

Tällä kirjelmällä halusin välittää jokaiselle kansalaiselle näkemykseni kehityssuunnista uudessa todellisuudessa.

Annan hallitukselle tehtäväksi laatia vuoteen 2025 ulottuva Kolmannen modernisoinnin Strateginen kehityssuunnitelma, jonka nimeksi tulee Kazakstanin teknologinen aloite.

Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin ottaa vastaan ajan haaste ja löytää ratkaisut maan modernisoinnin jatkamiseksi.

Uskon, että suuri kansakuntamme käyttää tämän ainutlaatuisen historiallisen mahdollisuuden.

Hyvät ystävät!

Kazakstan on nuori monikansallinen, tulevaisuuteen uskova, dynaamisesti kehittyvä valtio! Olemme kulkeneet 25-vuotisen kehitystien. Seuraavien 25 vuoden aikana meitä odottavat vielä korkeammat tavoitteet.

Valtion rakentamisessa saatua ainutlaatuista kokemusta rikkaampana olemme siirtyneet uuteen vaiheeseen. Olen varma, että selviämme kaikista tulevista vaikeuksista, millaisia ne sitten ovatkin. Tärkein voimamme on yhtenäisyys.

Me teemme Kazakstanista vielä vauraamman maan tulevien sukupolvien elää!

Created at : 31.01.2017, 20:30, Updated at : 31.01.2017, 20:35