Kazakstanin tasavallan uudeksi presidentiksi valitun Kassym-Jomart Tokayevin puhe virkaanastujaisissa

12. kesäkuuta 2019

Arvoisa kansanjohtaja, Elbasy!

Hyvät maanmiehet!

Ennen muuta haluaisin ilmaista syvän kiitollisuuteni Kazakstanin kansalle, joka tuki minua vaalikampanjan aikana ja uskoi valintaani. Vaalit lujittivat maamme demokratian perinteitä. Äänestyspaikoilla kaikki sujui sääntöjen mukaan.

Eri puolia edustavat poliitikot kamppailivat omistautuneesti. Kilpailu oli avointa, poliittisia puolueita ja poliitikkoja arvioitiin ansioiden perusteella.

Tunnetun sanonnan mukaan “Vaaleissa on lopulta kyse mielipiteiden mittelöstä". Vertaus on todella osuva.

Kansakuntamme historian tärkeimmässä poliittisessa ottelussa kansamme viisaus ja hyvä arvostelukyky ratkaisivat lopputuloksen.

Tämä voitto on koko kansan voitto!

Edistyksellisenä yhtenäisenä kansakuntana olemme kollektiivisesti valinneet suunnan Kazakstanin tulevalle kehitykselle. Jokaisen kansalaisen, joka 9. kesäkuuta antoi äänensä valoisalle tulevaisuudelle, mielipiteellä on merkitystä. Sillä on merkitystä meille.

Ovathan tärkeimpiä yhteisiä arvojamme rauha, kansamme yhtenäisyys ja solidaarisuus. Näiden arvojen puolustamisen tulisi olla tärkeintä meille kaikille. Kazakstanin vastavalittuna presidenttinä haluaisinkin ilmoittaa kansallemme seuraavaa:

Ensisijaisena tavoitteenani on ajaa kaikkien kansalaisen etuja. En tule sallimaan kenenkään tai minkään lyövän kiilaa väliimme poliittisilla mielipide-eroilla.

Otan harkittavakseni arvokkaita ehdotuksia ja aloitteita poliittisilta päättäjiltä ja yhteisöjen johtajilta.

Tulemme toimimaan avoimesti ja rehellisesti, kuten tähänkin asti.

Tärkeimpänä periaatteenamme on toimia lojaalisti, lakia noudattaen.

Meillä on vain yksi Kotimaa!

Edessämme on yhteinen tulevaisuus!

Tulemme tekemään työtä yhdessä kansamme hyväksi!

Näissä vaaleissa kansalaisemme antoivat äänensä ensimmäisen presidenttimme strategialle!

Nursultan Nazarbajev on rakentanut kehitysmallin, joka on saanut tunnustusta maailmanlaajuisesti. Kiitos ensimmäisen presidenttimme, vaaleansininen Kazakstanin lippu liehuu kaikkialla maailmassa.

Viime päivinä olen saanut paljon kirjeitä kansalaisiltamme. Kaikissa tuodaan esille yhteinen näkemys jatkamisesta ensimmäisen presidenttimme viitoittamalla tiellä, säilyttäen ja lujittaen hänen luomaansa strategiaa.

Kansalla onkin täysi oikeus esittää tällainen pyyntö.

Nykyisen Kazakstanin edistyksestä saamme kiittää ennen kaikkea maan ensimmäisen presidentin työtä ja omistautumista.

Elbasy, kansanjohtaja, on Kazakstanin valtion perustaja, kansainvälisen mittakaavan valtiomies. Näin se on kirjoitettu maailmanhistoriaan.

On yhteinen velvollisuutemme pitää arvossa ensimmäisen presidenttimme panosta kansamme ja kansainvälisen yhteisön hyväksi.

Hyvät maanmiehet!

Vaalikiertueellani kävin useimmilla maan alueilla. Poliittinen ohjelmani vastaa kansalaistemme keskeisiin kysymyksiin.

Ennen muuta tulen tekemään työtä Kazakstanin Kolmannen uudistusohjelman ja Viiden institutionaalisen reformin toteuttamiseksi sekä muiden strategisten valtiollisten asiakirjojen täytäntöönpanemiseksi. Toisin sanoen, tulen tekemään työtä Elbasyn strategian toteuttamiseksi.

Jotta maa voisi nousta kestävän kehityksen uudelle tasolle, tarvitaan uusia tulokulmia ja uusia ratkaisuja. Niistä tullaan kertomaan lähitulevaisuudessa.

Toiseksi suunnitelmissani on kehittää konkreettisia keinoja haasteellisten sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi muun muassa heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi.

Hallitukselle on annettu tehtäväksi valmistella tuntuvien toimia tällä alueella. Meidän on tehtävä syvällisiä sosiaalipoliittisia uudistuksia.

Kolmanneksi tulen tukemaan kazakstanilaisia yrittäjiä, hankkimaan ja suojaamaan investointeja, kannustamaan elinkeinoelämää ja muodostamaan laajan keskiluokan.

Neljänneksi tavoitteenani on turvata yhteiskunnan yhtenäisyys ja puolustaa jokaisen kansalaisen oikeuksia.

Ja lopuksi tärkein. Aina ja kaikkialla tulen puolustamaan Kazakstanin kansallisia etuja.

Tämän päivän maailma elää nopeiden muutosten aikaa. Muutoksia tapahtuu tuotannossa, taloudessa ja sosiaalisrakenteissa. Ihmisten, etenkin nuorten, maailmankatsomus muuttuu.

Kazakstanilla on edessään uusia haasteita ja uhkia. Oltuani vuosia mukana kansainvälisessä politiikassa näen merkit uuden aikakauden tulosta.

Kauppasodat, kansainvälisten suhteiden jännittyminen, entisten turvallisuusmekanismien murtuminen ja alueellisten konfliktien lisääntyminen on kaikki tätä uutta geopoliittista todellisuutta.

Muutaman lähivuoden aikana ratkaistaan nykyajan pääkysymys: mitkä maat kykenevät mukautumaan muutoksiin ja mitkä jäävät sivuun maailman kehityksestä.

Taloudellinen, sosiaalinen ja poliittinen edistys – siinä ainoa oikea vastauksemme nykyajan haasteisiin.

Ovemme on avoinna maailmalle, pyrimme parhaisiin saavutuksiin, uusimpiin tuotantotapoihin. Luovat muutokset ihmisten parhaaksi – niin minä miellän edistyksen.

Päättäjien velvollisuus on kuulla ihmisten tarpeita ja ratkaista paikallisia ongelmia sekä tehdä säännöllisesti selkoa toimistaan kansalaisille.

Ei lupauksia vaan toimintaa! Tätä sääntöä tulee noudattaa niin valtakunnan tasolla kuin paikallishallinnossa.

Minulle presidenttinä tärkeimmällä sijalla eivät ole talouden kehityksen yleiset lukemat vaan kaikkien kansalaistemme tosiasiallinen hyvinvointi. Siksi kansan enemmistön mielipide otetaan ilman muuta huomioon tehtäessä päätöksiä strategisissa kysymyksissä.

Valtiovallan jaossa noudatamme kaavaa: vahva täysivaltainen presidentti, vaikutusvaltainen toimintakykyinen parlamentti – ja kansalle vastuuvelvollinen hallitus.

Juuri tällainen poliittinen järjestelmä vastaa täydellisimmin valtiomme tarpeita vaikeassa geopoliittisessa todellisuudessa ja auttaa toteuttamaan edessämme olevat strategiset tehtävät.

Samalla jatketaan yhteiskunnan poliittista transformaatiota.

Poliittisen päällysrakenteen on vastattava syviä taloudellisia muutoksia, jotta uudistukset voisivat toteutua esteettä.

Kansainvälinen kokemus on tästä vakuuttavana todisteena.

Valtionhallintoon voivat tulla vain moitteettomat pätevöityneet ja ansioidensa puolesta soveltuvimmat henkilöt. Muut valintaperusteet eivät tule kysymykseen.

Yhtä kaikki meidän on lisättävä valtaapitävien vastuuta kansalle.

Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen.

Rakkaat kansalaiset!

Vaalikampanjassani keskeisessä osassa oli laaja-alainen yleisökysely.

Kansallinen #BIRGE-kampanja käynnistyi 13.5.2019. Sen päätavoitteena on kartoittaa kärkitehtävät maan kehittämisessä.

Ehdotuksia kerättiin Kazakstanin kaikilta alueilta.

Tähän mennessä on saatu noin 540 000 ehdotusta.

Kiitän vilpittömästi kaikkia, jotka osallistuivat #BIRGE-kyselyyn ja osoittivat kansallistuntoa.

Nyt voimme määritellä täsmällisesti yhteiskunnan ratkaistavana olevat ongelmat.

Ja me tiedämme, miten ne ratkaistaan.

Mikä kansaa huolestuttaa eniten tänä päivänä?

Ennen muuta kansalaiset haluavat oikeutta kaikkialla.

Kansalaiset vaativat valtionhallinnolta kunnollista työtä, alkaen sosiaalipolitiikasta.

Pääasiallinen huolenaihe on tulojen aleneminen.

Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden epävakaudella ja tengen arvon alenemisella on ollut kielteinen vaikutus väestön tuloihin.

Yli miljoonan kazakstanilaisen on täytynyt ottaa pankkilainaa.

Kuilu suuri- ja pienituloisten kansalaisten välillä on toinen ajankohtainen huolenaihe.

Samat haasteet ovat tosin ratkaistavina kaikilla kansakunnilla, mutta emme siihen vedoten voi jättää asiaa hoitamatta.

Siksi meidän on ryhdyttävä toimiin keskipitkän aikavälin ratkaisun löytämiseksi näihin ajankohtaisiin sosiaalisiin, taloudellisiin ja poliittisiin ongelmiin.

Nykyinen ympäristön surkea tila on toinen kansalaisten huolenaihe.

Siksi meidän täytyy kehittää ja panna täytäntöön johdonmukainen ympäristöpolitiikka.

Uusi ympäristölaki antaisi sysäyksen ympäristönsuojelujärjestelmän kehittämiselle.

Seuraava ongelma on vesihuolto.

Jokaisella kodilla ja jokaisella perheellä tulee olla saatavilla puhdasta juomavettä.

Toinen keskeinen yleisön huolenaihe on teiden kunto.

Siksi teiden kunnon parantaminen on yksi päätavoitteistamme.

Digitalisointi on mittava 2000-luvun haaste.

Digitalisoinnin tulee ulottua kaikille elämänalueille valtionpalvelujen tuottamisesta uusien talouden alojen luomiseen.

Maan kehittäminen, mukaan lukien poliittinen edistys, liittyy suoranaisesti digitalisointiin.

Se tuo laadullisia muutoksia valtion ja kansalaisyhteiskunnan suhteiden sisältöön.

Siksi kansanjohtaja Nursultan Nazarbajevin vahvistama valtiollinen ohjelma Digitaalinen Kazakstan on pantava täytäntöön.

Kansalaiset ovat syvästi huolestuneita päättäjien ja yhteiskunnan vuoropuhelun kehittymisestä.

Vuoropuhelun on perustuttava erilaisten mielipiteiden kunnioittamiseen. Mielipiteitä on monia, mutta kansakunta on yhtenäinen. Siinä osviitta mielipiteenvaihdolle.

Siksi olen päättänyt perustaa yhteiskunnallisen luottamuksen Kansallisen Neuvoston.

Kokoonpanoltaan se tulee edustamaan koko yhteiskuntaa, muun muassa nuorisoa.

Kansallisen Neuvoston ensimmäinen kokous pidetään tämän vuoden elokuussa.

Valtiovallan velvollisuus on täyttää kansalle antamansa lupaukset.

Tähän kiteytyy sen päätehtävä. Vain näin voidaan lujittaa kansakunnan yhtenäisyyttä ja maan vakautta.

Tätä varten laaditaan vaaliohjelmani toteutussuunnitelma.

Kansalaisilta tulleet parhaat ideat ja esitykset pääsevät siinä esille.

Meidän tulee kiinnittää erityistä huomiota tärkeisiin toimintasuuntiin, joista

ensimmäinen on väestön tulojen kasvu

Tämä kysymys voidaan ratkaista vain kääntämällä talous vakaaseen ja dynaamiseen kasvuun.

Ensiksi meidän on ymmärrettävä perussyy sille, miksi talouden pitää kasvaa.

Talouskasvua tarvitaan, jotta kansalaisemme voisivat elää ja tehdä työtä kotimaassaan, kasvattaa lapsia, iloita ja olla ylpeitä kansamme saavutuksista.

Lähiaikoina tulemme hallituksen laajennetussa istunnossa määrittelemään maan sosiaalisen ja taloudellisen kehittämisen erityistehtävät.

Toinen

Korruption kitkeminen

Syyskuun 1. päivään mennessä valmistellaan uudistuspaketti korruption tason minimoimiseksi.

Korruptio estää maata kehittymästä. Se on vitsaus, joka uhkaa keskinäistä kunnioitusta yhteiskunnassa ja koko valtion turvallisuutta.

Tulemme jatkamaan järjestelmällistä työtä korruption torjumiseksi.

Kolmas

Oikeus- ja lainvalvontajärjestelmien uudistus

Tuomioistuinjärjestelmä on avain oikeusvaltioon. Siksi tuomareilta vaaditaan korkeaa ammattitaitoa ja -etiikkaa. Ei ole vähäinen vaatimus. Tuomareiden nimitys- ja tehtävään hakevien valinta- ja arviointijärjestelmää on tiukennettava.

Tuomioistuimen tulee olla lopullinen oikeudenjakaja.

Lainvalvontajärjestelmän päätehtävänä on ansaita kansalaisten luottamus.

Neljäs

Uusien työpaikkojen luominen ja riittävän palkan maksu työstä

Kysymys kansantulon oikeudenmukaisesta jaosta on strategisesti tärkeä.

Budjettivaroja on kohdennettava ensisijaisesti pitkän aikavälin tavoitteisiin ja uusien työpaikkojen luomiseen.

Viides

Asunto-ongelman ratkaisu

Tulen kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että kohtuuhintaisia asuntoja olisi tarjolla monille erilaisille väestöryhmille.

Tehtävämme on kehittää yhteinen asuntopolitiikka.

Maan hallitus tulee tarttumaan konkreettisiin toimiin tässä tarkoituksessa.

Kuudes

Oikeudenmukainen sosiaalipolitiikka

Keskitymme jatkossakin inhimillisen pääoman kestävään kehittämiseen.

Mitä tämä edellyttää meiltä?

1. Tukea laaja-alaiseen koulutukseen.

2. Laadukkaiden terveyspalvelujen tarjontaa koko väestölle.

Olemme kehittämässä uusia tapoja helpottaa näiden tehtävien toteuttamista.

Lainsäädäntöön tehdään muutoksia, jotka kohentavat opettajien ja lääkäreiden arvostusta.

Luomme suotuisat edellytykset näiden ammattiryhmien oikeuksien suojelemiseksi ja taloudellisen aseman parantamiseksi.

Seitsemäs

Alueellisen kehityksen uudet suuntaviivat

Periaatteemme tässä asiassa ovat laajalti tunnettuja. Vahvat alueet – vahva Kazakstan.

Kansalaisten erityiset huolenaiheet tulisi ratkaista paikallisella tasolla.

Tarkoituksena on vahvistaa paikallisen itsehallinnon järjestelmää.

Väestölle annetaan valta hoitaa alueelliset ongelmat kollektiivisesti.

Kahdeksas

Maan modernisointiohjelma Ruhani Zhangyru muodostaa jatkossakin kansan arvomaailman perustan.

Historian arvostus, uskollisuus isänmaalle sekä tieteen ja tutkimuksen harjoittaminen ovat kaikki kansamme jaloja ominaisuuksia.

Nämä ominaisuudet vahvistavat kansan yhtenäisyyttä ja kansakunnan muodostumista edistäen kilpailukykyisen maan muodostumista.

Nuoriso johtaa Kazakstanin tulevaisuuteen.

Siksi meidän on keskityttävä tässä ohjelmassa nuoremman sukupolven kasvatukseen.

Yhdeksäs

Ulkopolitiikka

Kazakstan nauttii nykyään suurta arvovaltaa maailmassa, se on vakiinnuttanut asemansa rauhantahtoisena avoimena maana, luotettavana ja vastuullisena kansainvälisenä kumppanina.

Noudatamme vastakin rakentavaa, tasapainoista ja monitahoista ulkopolitiikkaa.

Tulemme edistämään päättävästi ja puolustamaan kansallisia etuja kansainvälisissä suhteissa.

Maan ulkopoliittinen toiminta tuo konkreettisia etuja maalle, kansalliselle elinkeinoelämälle ja jokaiselle kansalaiselle.

Kymmenes

Erityisesti haluan kohdistaa sanani nuorisolle.

Teidän osuutenne Kazakstanin kehityksessä on ratkaiseva, teistä tulee edistyksen liikevoima.

Kansanjohtaja, Elbasy, julisti vuoden 2019 Nuorison vuodeksi ja käynnisti nuorisolle suunnatun Zhastar – yel tірегі ohjelman.

Toteutamme nuorison liikeideoiden kehitysohjelmaa Zhas kesipker, tuemme nuorten startup-yrityksiä ja nuorten työllistymisohjelmia.

Tehtäväni on luoda mahdollisuudet suurimman unelmanne toteuttamiseksi, henkilökohtaisen menestystarinanne rakentamiseksi.

Nuorten kyvykkäiden johtajien nostamiseksi virkaportaan kaikille tasoille muodostetaan Presidentin henkilöreservi.

Nuorisomme on päämäärätietoista, työteliästä ja luovaa. Siksi Kazakstanin tulevaisuus on luotettavissa käsissä.

Rakkaat maanmiehet!

Kansallamme on suuri tehtävä!

Tavoitteemme on selkeä ja tie on avoin!

Kazakstanista on tullut uusien mahdollisuuksien ja tulevaisuudennäkymien maa.

Hyödyn näistä mahdollisuuksista korjaavat nykynuoremme ja tulevat sukupolvet.

Me olemme kansakunta, joka kunnioittaa perinteitä pyrkiessään parhaisiin kansainvälisiin saavutuksiin.

Tämä on vahvuutemme perusta.

Aiomme voittaa kaikki haasteet.

Teemme yhdessä työtä vahvan ja vauraan Kazakstanin puolesta.

Uskollisuus virkavalalle ja vahva sitoutuminen tehtävään on velvollisuuteni kansalle

.Lupaan työskennellä lujasti Kazakstanin valoisan tulevaisuuden ja kansan eteen.

Toivotan teille kaikille lujaa terveyttä ja onnea.

Kauan eläköön rakas kotimaamme – Kazakstanin tasavalta!

Created at : 12.06.2019, 11.00, Updated at : 12.06.2019, 11.00